Paprsek ze tmy, únor 2009

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy, únor 2009

Vydává - Klub přátel červenobílé hole o. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

O našem panu předsedovi všichni víme, že k modlitbě přistupuje s velkou vážností. Jeho příspěvek jsem se rozhodla dát do této rubriky proto, že by snad někomu mohl vlít naději do žil. Mám na mysli někoho takového, kdo je v krizi, špatné zdravotní situaci. Osobně jsou mi protivní fanatičtí modloslužebníci a ti, kteří se naoko tváří, jak jsou bohabojní, ale pomlouvají druhé, závidí jim, žárlí na ně, ale myslím si, že čas od času je vhodné u víry setrvat, zamyslet se nad jejím smyslem. Pokud má někdo dar víry, určitě bychom mu ji neměli brát.

Marcela Machovičová

Pro rok 2009 jsem vylosoval toto slovo, které naleznete ve Starém zákoně a zní takto: Hospodin splní slovo, které promluvil. Loni jsem obdržel slovo, které je napsáno ve Starém zákoně: Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on ochrání tvůj život. V této souvislosti není vyloučené, že slovo, které jsem obdržel pro rok 2008, bude naplněno i v letošním roce. Zamyslel jsem se nad veršem na rok 2009 i v souvislosti s obsahem celé kapitoly pod názvem Chizkiášova nemoc a potěšení. Obsah děje stručně vypráví, že král těžce onemocněl, přivolaný prorok Izajáš krále vyzve, aby udělal poslední vůli, protože zemře. Král se upřímně modlí a připomíná bohu svůj postoj k němu. Jeho modlitba je vyslyšena, bude uzdraven, avšak má malou víru a žádá znamení. Dostává od proroka odpověď, která je v králových očích nereálná, a zde mi pomáhá verš napsaný tentokrát v Novém zákoně u evangelisty Lukáše: Co je u lidí nemožné, je možné u boha. Je možné, že stojíme v letošním roce před těžkými zkouškami, které se nám určitě nebudou líbit. Nežádejte znamení, protože bychom je stejně nepřijali pro naši malou víru, ale bojujme ten vnitřní boj jako král Chizkiáš a budeme vyslyšeni.

Leopold Brückner

Slovo do pranice

Tentokrát nepůjde o klasické slovo do pranice, ale námět k přemýšlení, který může vyvolat nedůvěru u lidí, kterých se bytostně netýká. O co vlastně jde. Nedávno jsem v předsíni vytáhla z tašky peněženku a vtom jsem uslyšela, jak o dřevěnou podlahu cinkla mince. Slyšela jsem dunivý náraz. Poodstoupila jsem, abych minci vylovila z příšeří, ale jak už tolikrát, napoprvé se to nepovedlo. Napadlo mě přitom, jak mnoho lidí, kteří pracují s handicapovanými lidmi, netuší, jak člověk, který má tu nebo onu zrakovou vadu, vlastně vidí. Je to podobné, jako když lékař mluví o rakovině, kterou na vlastní kůži nezažil. Mnoho lidí se na moji nemoc dívá s nedůvěrou, protože se jim zdá, že když něco přečtu, musím přece vidět. Moje nemoc se projevuje tak, že vidím jako v tunelu. To znamená, že vidím jen to, co je uprostřed. Mince byla pár centimetrů od místa, kam jsem se dívala, ale protože už byla překryta - obrazně řečeno - rámečkem dalekohledu, minci jsem neviděla. Byla to vlastně náhoda, která mi umožnila minci spatřit. To, že člověk něco přečte, ještě neznamená, že to přečte hravě. Je třeba si uvědomit, že čte kouskem oka, které čelí nadměrné zátěži. Tím místem, které je nadměrně zatěžováno. Člověk je vysílený po malé chvíli. Nyní si představte, že máte zbytky sluchu. Doma někdy říkám, to jsem zase pracovala jako horník. Napadlo mě, že by stálo za to v rubrice Náš host v budoucnu představovat jednotlivé zrakové vady, abychom si o nich učinili představu. Ne, že popíšeme lékařským způsobem, o co jde, ale zcela konkrétně. Pak se mnoho lidí zamyslí nad tím, jak je to všechno složitější, než se na první pohled zdá.

Marcela Machovičová

O čem přemýšlíme

Dnes zde dokončíme příspěvek Mirka Klemery. Doufám, že Mirek bude nadále přispívat do našeho Paprsku ze tmy. Vždyť komu jinému je určen než lidem, jako je Mirek, který nám toho má tolik co říct.

Po obědě a dokončení konference jsme navštívili dílny. Baličskou, kde probíhá kompletace a balení hotových výrobků, které firmy přivezou na celý pracovní týden. To znamená, že v pondělí přivezou komponenty a v pátek odvezou hotové zabalené výrobky. Tím si pracující zrakově postižení zajistí peníze, které mohou použít na jakékoliv vlastní aktivity, popřípadě na doplacení ubytování v zařízení.

Dále se v zařízení nachází také keramická dílna. Dílna na třídění a skartaci papírů. Dílna tkalcovská, kde nevidomí klienti tkají na tkalcovských stavech koberečky či rohožky. Košíkářská dílna. Také se zde vyšívají různé výšivky.

Večer jsme jeli společně do bavorské restaurace na večeři a následně jsme se mezi sebou bavili. Konverzace byla vedena ve více jazycích a byly překonávány jazykové bariéry.

V pátek jsme jeli po snídani do Mnichova samí Češi a krajanky, které pracují v zařízení. Společně jsme vyslechli výklad o historii Mnichova od místní průvodkyně. Naobědvali jsme se tentokrát sami v restauraci. Po obědě jsme měli volno pro sebe, a tak se nakupovalo i nenakupovalo, co se dalo.

Vrátili jsme se k večeři, kterou jsme také absolvovali sami. Balili jsme. V sobotu jsme po snídani odjížděli zpět domů. Cesta trvala také celý den. Vrátili jsme se večer.

Dojem byl dobrý. Škoda, že exkurze byla velmi krátká. Dokonce Lenka chtěla zůstat, jak se jí to líbilo...

Miroslav Klemera

Slovník:
komponenty - součástky
konverzace - dorozumívání, konverzovat - bavit se spolu
skartace papírů - uložení nebo likvidace papírů

Náš host

Dnes vám v medailonu představujeme pana doktora Jana Jakeše a v této rubrice příspěvek, který opravdu stojí za to.

Jak jsme zavedli Lormovu abecedu

Dnešní péče o lidi s hluchoslepotou v České republice má svůj počátek v roce 1991. Jedním z hlavních úkolů tehdy bylo zajistit pro hluchoslepé lidi vhodné způsoby dorozumívání. V úvahu přicházely taktilní znakový jazyk a dotykové abecedy. Protože našimi klienty byli lidé se získanou hluchoslepotou, kteří ovládali češtinu, rozhodli jsme se pro začátek použít některý ze systémů dotykových abeced. Na výběr bylo více systémů, například prstová abeceda, Lormova abeceda nebo abeceda sestry Anny Aquiny Sedláčkové. Abecedu sestry Anny Aquiny Sedláčkové jsme odmítli, protože to už byl v podstatě mrtvý způsob, který již nikdo nepoužíval. Potřebovali jsme najít živý, v praxi osvědčený systém. Navíc jsme chtěli, aby to byl systém používaný ve více zemích, aby bylo možné vzájemné dorozumívání s hluchoslepými lidmi z těchto zemí. Porovnávali jsme prstovou abecedu a Lormovu abecedu. Ukázalo se, že Lormova abeceda je snáze a rychleji zvládnutelná. Proto volba padla na Lormovu abecedu. Avšak známá úprava Lormovy abecedy pro češtinu, kterou udělal Antonín Špička v první polovině minulého století, nepřicházela v úvahu. Byl to podobně jako abeceda Anny Aquiny Sedláčkové mrtvý systém. Navíc od doby Antonína Špičky Lormova abeceda prošla značným vývojem. Proto jsme se rozhodli vytvořit novou úpravu Lormovy abecedy. Jako základ jsme použili její poslední platnou používanou verzi, kterou jsme v prosinci 1992 získali z Německa. Pro češtinu tuto verzi upravila skupina českých hluchoslepých lidí na setkání, které jsme uspořádali v Berouně ve dnech 24. až 27. června 1993. Setkání vedla klinická psycholožka Mgr. Věra Husáková. Tak byl do života českých hluchoslepých lidí znovu uveden prostředek k jejich dorozumívání. Tím se jim v jejich komunikační bariéře otevřela brána k činnému zapojení a začlenění do společenství s ostatními lidmi. Úkol zajistit pro hluchoslepé lidi vhodné způsoby dorozumívání tím ale neskončil. Čekala nás příprava půdy pro vytvoření a zavedení taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé a pro prosazení zákonného práva hluchoslepých lidí používat své způsoby dorozumívání. To už ale je jiná kapitola. Jedním z jejích výsledků je zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, který byl schválen na podzim 2008, a projekty na zavádění taktilního znakového jazyka, které řeší kolegové z Palackého univerzity v Olomouci, o.s. LORM a o.s. České komory tlumočníků znakového jazyka.

Jan Jakeš

Naše kluby

Praha

20. ledna 2009 se Klub přátel červenobílé hole zúčastnil výstavy nazvané Umano Divino (Lidské a božské) v budově Italského kulturního institutu v Praze. Sraz jsme měli u metra Národní, odkud jsme dojeli na Malou Stranu. Tajuplnými a klikatými uličkami jsme došli až do Šporkovy ulice, kde nás přivítala krásná historická budova Institutu. Na první pohled zaujal malebný dvůr s kašnou, který je obklopen nízkými budovami, a důstojnost celé stavby.

Výstava projektu "Rozeznání tvaru" byla přizpůsobena vizuální a hmatové prohlídce a díla pocházela ze Státního hmatového muzea Omero v Anconě a z Mazara del Vallo. V jedné z výstavních síní byla umístěna velká socha Tančícího Satyra, kolem kterého svítila barevná světla, umocňující zážitek. Rovněž velká socha boha Apolóna nebo budova řeckého Parthenonu byly velmi působivé, stejně jako mnoho dalších soch a plastických obrazů. Nejvíce samozřejmě všechny účastníky zaujaly sochy vytvořené nevidomým italským sochařem, jejichž jemnost a dokonalost byly obdivuhodné. Po ukončení prohlídky jsme ještě navštívili nedalekou cukrárnu, kde každý mohl vstřebat kulturní zážitek z akce.

Jana Rzepecká

Slovník:
vizuální - zrakový
umocňující - znásobující

Brno

Na prosincovém adventním setkání brněnského klubu jsme dohodli termín novoročního setkání. Sešli jsme se tedy 27. ledna 2009 a opět tradičně jsme začali se zamyšlením nad biblickým heslem pro rok 2009, které jsme přijali pro brněnský klub a pro celé občanské sdružení. Biblický verš se nachází ve Starém zákoně v Druhé knize královské ve dvacáté kapitole, verš 9. Slečna Jana Dopitová nám přečetla celou kapitolu pro lepší porozumění samotného 9. verše pod názvem Chizkiášova nemoc a potěšení. Potom jsme si připomněli programy klubů až do května 2009. Od února se kluby budou opět konat pravidelně každé druhé a čtvrté úterý v měsíci od jedné hodiny. Z tradičních a osvědčených se počítá s velikonočním klubem, návštěvou Tmavomodrého festivalu a Muzejní noci. Podrobně se hovořilo o víkendovém setkání v Praze na Dědině, které se uskuteční ve dnech 22.-24. května 2009. Zahájilo se vybírání členských příspěvků v návaznosti na příjmový účetní doklad a prozatím se vybralo Kč 300,-. Po sobotní návštěvě v ÚSP Chrlice se začalo jednat a žádat o průvodce pro slečnu Lenku Řehánkovou, aby se mohla zúčastnit víkendového pobytu. Respektuje se prohlášení slečny Jany Dopitové, že končí s hraním v Komorním klubu Josefa Zimmermanna. Dále odpadá plánovaný výjezd do Jihlavy, což přivítal i předseda, jelikož v tomto období absolvuje kurz pro sociální služby a vychovatelství. Návštěvy ÚSP neodpadají a s nácvikem nového díla se započne v květnu 2009. Pan Luděk Coufal na požádání přislíbil, že napíše něco osobního ze svého života do našeho měsíčníku Paprsku ze tmy. Sešlo se nás 6 a 3 se omluvili z důvodu nemoci.

Leopold Brückner

Liberec

V knihovně v Liberci je do poloviny února k vidění několik prací Jarušky Žákové. Další práce budou vystaveny na putovní výstavě. Z mnoha reakcí je patrné, že se práce Jarušky líbí. V tomto roce budeme pokračovat v tom, co jsme minulý rok započaly. Na počátku si musíme zopakovat uzly, které jsme se naučily a zapomněly. Později přistoupíme k nějaké té menší nebo větší práci. V plánu máme kromě drhání i výrobu ozdob z přírodních materiálů.

Marcela Machovičová

Aktuálně před uzávěrkou

Zpráva pro ty, kdo náš Paprsek ze tmy čtou. Rozhodli jsme se vydávat šest jednoduchých čísel a tři dvojčísla. Koncem dubna vyjde první dvojčíslo a bude věnované Velikonocům. V létě vyjde druhé dvojčíslo a bude věnované létu. Obdržíte ho před naším pobytem. Třetí dvojčíslo vyjde v prosinci a bude věnované Vánocům. V květnu, červnu, září a říjnu vyjde Paprsek ze tmy vždy koncem měsíce, tedy tak, jak to znáte nyní. V lednu a nyní v únoru jste Paprsek již obdrželi. Těším se na vás koncem dubna.

Marcela Machovičová

Nepřehlédněte

Už jsem psala, že letošní pobyt se ponese v divadelním duchu. Můžeme se těšit jak na výlety a vycházky, tak na soustředěné herecké napětí. Pokud by někdo chtěl přispět vlastním příspěvkem, například scénkou nebo přednesem básně, může se do léta připravit.

Marcela Machovičová

Medailony

V rubrice Náš host jsme vám představili pana Jakeše jako člověka, který se zasloužil o uvedení Lormovy abecedy do života. Na tomto místě vás krátce seznámíme s jeho životopisnými údaji. PhDr. Jan Jakeš se narodil v roce 1950. Od dětství nedoslýchal a v důsledku dalšího zhoršení sluchu a postupné ztráty zraku se stal hluchoslepým. Vystudoval fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval v oblasti vědeckotechnických informací v Odvětvovém informačním středisku dopravy v oddělení Automatizovaný informační systém dopravy. Zakládal občanské sdružení LORM - Společnost pro hluchoslepé. Dále založil sdružení s názvem VIA Občanské sdružení hluchoslepých, podílí se na chodu Světové federace hluchoslepých a Evropské unie hluchoslepých. Je spoluautor a koordinátor programu Evropské prázdniny hluchoslepých. V letech 1995 - 2007 přednášel o hluchoslepotě na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Nabídka pro čtenáře

V této rubrice dnes uvedeme informace, které jsou pro naše čtenáře důležité.

Ota Pačesová

KTN - Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Informace o Knihovně pro nevidomé si můžete zjistit na www.ktn.cz (externí odkaz)

Pro ty, kdo nemají přístup na internet, uvádíme: služby v KTN jsou poskytovány formou zásilkové služby, osobních výpůjček a rozvážkové služby. Pro nevidomé z Prahy, kteří vzhledem k trvale zhoršenému zdravotnímu stavu nebo pro vysoký věk nemohou knihovnu sami navštěvovat, funguje pravidelná rozvážková služba (dovoz četby přímo do místa bydliště). Aby se nevidomý či těžce zrakově postižený člověk mohl stát uživatelem služeb KTN, stačí vyplnit čtenářskou přihlášku a potvrdit ji očním lékařem nebo zaslat kopii průkazu ZTP/P. Formulář přihlášky vám zašlou na požádání. Nebo si ji můžete vyzvednout na adrese: Krakovská 23, Praha 1, telefon: 222 210 131, 222 211 160.

Půjčování všech materiálů jakoukoliv formou je zcela bezplatné.

Půjčovní doba zvukových a bodových knih - pondělí až čtvrtek 9 až 18 hodin. V pátek pouze do 15 hodin.

Zásilková služba zasílá i katalog, ze kterého si můžete objednat materiály, jaké si vyberete: Ve Smečkách 15, telefon: 222 210 492, 222 211 523.

Speciální zvukové oddělení při SVK, OK a MK

Uvádíme kontakty jen tam, kde máme naše členy.

Brno - telefon: 542 532 175
Hradec Králové - telefon: 495 075 026
České Budějovice - telefon: 386 111 201
Chomutov - telefon: 474 651 250
Jihlava - telefon: 567 167 854, 567 167 850, 567 167 851
Opava - telefon: 553 714 005
Ostrava - telefon: 596 138 270
Přerov - telefon: 581 219 094, 581 217 761
Rumburk - telefon: 412 332 120
Turnov - telefon: 481 321 841

Poetické okénko

A opět tu máme našeho naivního básníka Jirku Javůrka. Jeho básničky miluji, jako jsem v dětství milovala obrázky od Josefa Lady.

Marcela Machovičová

Babičko, babičko,
venku svítí sluníčko.
Máte dobré srdíčko,
já rozkrojím jablíčko,
ty naše hodná babičko,
přeju vám dobré zdravíčko.

Jiří Javůrek

Výročí

Mnoho štěstí paní Vlastě Maňhalové přeje Klub přátel červenobílé hole.

Co nám chutná

Určitě si labužníci našeho Klubu přátel červenobílé hole vzpomenou, když jsem psala, jak z brambor na loupačku odeberu několik brambor na bramborové placičky se džemem. Mám pro vás nápad. Pokud jste si je ještě neudělali, placky posypte mákem s cukrem a ozdobte šlehačkou. Mák nám zbyl z předchozího dne, kdy jsme měli nudle s mákem a obyčejnou zelňačku. Mňam.

Mám tu pro vás ještě rychlé a levné jídlo. K bramborám si uvařte fazolky tímto způsobem. Mám na mysli fazolky zelené, které koupím mražené. Ukázalo se totiž, že mražená zelenina má více vitamínu C než zelenina, kterou koupíte v prodejně se zeleninou. Ta je totiž dost často staršího data a světlem a teplem se ztrácejí vitamíny.

Takže. Na cibulce a několika plátcích česneku, které dám na olej a krátce osmažím, dám fazolky a orestuju. Pak zaleju trochou vody a nakonec vleju šlehačku. Nešetřím. Po redukci asi na polovinu osolím, přidám cukr, ocet a pepř. To je všechno. S bramborami chutná znamenitě.

Marcela Machovičová

Slovník:
redukce - zmenšení objemu, obsahu, váhy, zredukovat - snížit něco

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole o. s.
IČO: 26999960
Adresa: Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8

 • Brno - Ing. Leopold Brückner - předseda Herčíkova 16, 612 00 Brno
  e-mail: leopold.bruckner@centrum.cz
  mobil: 608 866 912
  telefon: 541 219 511
 • Liberec - Marcela Machovičová 460 05 Liberec
  e-mail: Machovicova@seznam.cz
  telefon: 485 113 223
 • Praha - Ota Pačesová Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8
  e-mail: pacesova.ota@volny.cz
  mobil: 775 164 190
  telefon: 284 691 012
(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)