Paprsek ze tmy Květen 2018

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy Květen 2018

Vydává - Klub přátel červenobílé hole z. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

7. duben je Světovým dnem zdraví, 8. duben Mezinárodním dnem Romů. 11. duben je Světovým dnem Parkinsonovy choroby, 20. duben Mezinárodním dnem svobody tisku, 22. duben je Evropským dnem akcí proti rasismu a Dnem Země. 23. duben je Světovým dnem knihy, 29. duben Mezinárodním dnem tance. 15.4.1818 bylo založeno Národní muzeum.

1. května slavíme Svátek práce, 3. května Den slunce a 4. května Den hasičů. 5. květen je Dnem Evropy, 6. květen Světovým dnem astmatu a 7. květen Světovým dnem Červeného kříže. 12. květen je Mezinárodním dnem ošetřovatelek, 14. květen Dnem matek, 15. květen Mezinárodním dnem rodiny, 18. květen Mezinárodním dnem muzeí, 25. květen Mezinárodním dnem ztracených dětí a Mezinárodním dnem počítačů. 31. květen je Světovým dnem bez tabáku a Dnem otevírání studánek. 1. května 1953 bylo zahájeno pravidelné vysílání Československé televize a 16. května 1868 bylo položeno sedm základních kamenů Národního divadla.

Úplněk nastal 30. 4. 2018 a 29. 5. 2018.

Jana Rzepecká

O čem přemýšlíme

Portál pro nevidomé putuje do knihoven

Knihovna je místo, kde si půjčíte knihu, poslechnete hudbu, využijete internet. Běžná praxe pro většinu lidí, velký problém pro ty, co nevidí. Od dubna školí nadační fond FriendlyVox desítky knihovníků na systém, který pomáhá nevidomým snadno využívat internet. Knihovna plní osvětovou funkci a pomůže tak dalším nevidomým a slabozrakým učinit první krok na cestě do online prostoru. V tuzemsku je přes 100 000 zrakově postižených. Aby lidem, kteří nemohou svět pojmout očima, usnadnil orientaci ve virtuálním světě internetu, přišel FriendlyVox se stejnojmenným internetovým portálem. Ten lze spustit na jakémkoliv počítači a jednoduše ovládat několika klávesami.

"To, co je pro vidícího člověka běžné, například najít si na internetu nejbližší vlak, tramvaj, autobus, informovat se o výlukách v dopravě, nakoupit si potraviny s dovážkou domů, podívat se na stav svého bankovního účtu nebo z něj provést nějakou transakci, je pro většinu nevidomých velice složité. Přístup k těmto informacím na internetu by nám nepochybně velmi usnadnil život. Obsluha počítače se standardním odečítacím programem však vyžaduje od nevidomých nadstandardní znalosti práce s ním. Velmi často se setkávám s lidmi, kteří, i když absolvují náročné školení, nejsou schopni s takovým počítačem pracovat. Stačí, aby se, například vinou nějaké aktualizace, změnil vzhled obrazovky a můžou se začít učit znovu. Mnoho nevidomých a slabozrakých osob tak na práci s ozvučeným počítačem raději rezignuje," říká nevidomý Josef Konečný, konzultant pro odstraňování architektonických bariér.

"FriendlyVox je skvělý v tom, že je jednoduchý a zůstává stále stejný, jak si jej jednou nevidomý osahá, umí s ním pracovat napořád.“ Přiblížení internetu zrakově postiženým přes veřejné knihovny vítá Roman Giebisch, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) České republiky. Knihovny by se podle něj měly stát informačním útočištěm pro všechny skupiny občanů bez ohledu na zdravotní stav. „Spolupráce s FriendlyVox pomáhá otevřít knihovny zrakově postiženým,“ říká Giebisch, který se sám na portál proškolí. V České republice je 5 500 veřejných knihoven. „Stát deklaruje zájem na tom přiblížit internet znevýhodněným skupinám občanů, mezi které nevidomí bezpochyby patří. Je zvláštní, že v případě knihoven musí roli státu suplovat soukromý subjekt," komentuje Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením.

"Ozvučený portál FriendlyVox je unikátní v tom, že je zadarmo, můžeme jej instalovat na běžné počítače, které v knihovně máme, a knihovník bude po školení schopen během pár desítek minut naučit nevidomého se systémem pracovat a udělat první krok k práci s internetem," doplňuje mluvčí knihovny Jana Kuncová. Využívání internetu v obecné populaci rychle roste, v současné době jej používá přes 75 % populace starší 16 let. Roste i jeho využití mezi lidmi od 55–74 let věku. Zatímco v roce 2005 jej používalo v této věkové kategorii 10 % populace, v roce 2015 už 56 %.

FriendlyVox je webový portál navržený speciálně pro potřeby uživatelů, kteří nemohou při práci s počítačem používat obrazovku a myš. S pomocí několika kláves si lidé se zrakovým postižením bez problémů "přečtou" noviny, e-maily, podívají se na Wikipedii, ovládnou Youtube, dostanou se k informacím o jízdních řádech vlaků a autobusů, k informacím o počasí, televiznímu programu či přehrání vybraných rádií a televizních pořadů. Portál je tak jednoduchý, že jej po chvíli ovládnou i lidé, kteří s počítačem běžně nepracují. Nemusejí si pořizovat speciální počítač, stačí jim instalovat internetový prohlížeč Google Chrome. Služba je pro koncové uživatele zdarma.

Zdroj: helpnet.cz

Klubové aktivity

Valná hromada KPČH

Dne 5.5.2018 byla svolána Valná hromada našeho klubu. Sešlo se celkem 24 osob fyzicky zastoupených a 12 osob hlasovalo korespondenčním způsobem. Valnou hromadu řídila z pověření předsedy Ladislava Berkyho Ota Pačesová – asistent tajemníka. Volební a mandátová komise byla ve složení Dana Ťukalová – předsedkyně, členové – paní Anica Dvořáková a Anna Eliášová. Tímto jim vyjadřujeme díky za vzorně odvedenou práci.

Nové předsednictvo ve složení Beáta Adamcová – 32 hlasů, Ladislav Berky – 25 hlasů, František Eliáš – 25 hlasů zvolilo do funkce předsedy opět Ladislava Berkyho, který tuto funkci přijal.

Kontrolní komise ve složení Jarmila Tarčincová – 32 hlasů, Jiří Čuban- 30 hlasů a Marcela Machovičová - 32 hlasů zvolila do funkce předsedy opět Jarmilu Tarčincovou. Ta tuto funkci přijala.

Prvně se nové předsednictvo sejde koncem července k projednání hospodaření s projekty za první pololetí roku 2018.

Valná hromada proběhla v přátelském duchu. Někteří tento den uzavřeli návštěvou oslav 150 let Pražského spolku neslyšících, která se konala ve Švandově divadle. Zde shlédli divadelní hru "Pohřeb bude zítra", která byla doprovázena přepisem a tlumočením do ČZJ. Děj této hry byl ukázkou současného života jedné rodiny. Herecké provedení bylo na vysoké úrovni. Tlumočnice se také ukázkově předvedly.

Novému Předsednictvu a Kontrolní komisi nezbývá jen popřát hodně úspěchů a plodné práce.

Ota Pačesová

Aktuálně před uzávěrkou

Telefon bez bariér – i osoby s postižením sluchu mohou telefonovat

Sociální firma TextCom rozšířila mobilní aplikaci eScribeDroid pro simultánní přepis mluvené řeči o novou službu telefonický hovor s přepisem, kterou tento měsíc poprvé představila na konferenci INSPO. Nová telekomunikační služba je určena lidem, kteří komunikují v českém jazyce, sami mluví, ale potřebují zprostředkovat řeč druhé strany hovoru písemnou formou. Nejefektivněji tak tuto službu využijí lidé ohluchlí v průběhu života, lidé s vrozenou či věkem získanou nedoslýchavostí, mohou ji však ocenit také cizinci s částečnou znalostí češtiny, jimž psaný text podstatně usnadní porozumění řeči volané osoby.

Lidé s postižením sluchu byli dosud z klasické telefonické komunikace v podstatě vyloučeni. Mohli jen posílat textové zprávy, nebo využít speciálních služeb pro neslyšící založených na předávání sdělení mezi neslyšícím a slyšícím prostřednictvím asistenta, tedy zjednodušeně, nikoli doslovně. Tyto služby však postrádají přirozenou plynulost hovoru či hlasovou interakci mezi volajícími, jejich poskytování je navíc časově vysoce náročné. Simultánní přepis mluvené řeči je naopak doslovný, autentický a probíhá v reálném čase: uživatel služby sám mluví, má možnost bezprostředně reagovat, ptát se a odpovídat.

Aplikace eScribeDroid poprvé umožňuje svým uživatelům plnohodnotně telefonovat. Hovor lze uskutečnit pomocí chytrého telefonu či tabletu s operačním systémem Android, aplikace je bezplatně ke stažení na Google Play. Po její instalaci a spuštění je třeba se zaregistrovat, na zadanou e-mailovou adresu budou následně zaslány přístupové údaje a současně s registrací dojde k automatickému přihlášení do aplikace. Pro užití služby musí být mobilní zařízení připojeno k internetu. Dále uživatel zvolí v hlavním menu aplikace položku Online přepis, a potřebuje-li telefonovat, vybere následně položku Hovor na zvolené číslo.

Číslo volané osoby může zadat ručně, nebo jej vybere ze seznamu kontaktů. Po zadání a potvrzení telefonního čísla dojde ke spojení s přepisovatelem. Na displeji zařízení klienta se objeví okno pro přepis, v němž se poté zobrazuje simultánně přepisovaná řeč volané osoby. Přepisovatel nejprve sdělí volanému, že mu telefonuje osoba s postižením sluchu, které zajišťuje přepis mluvené řeči. Po uvedení této informace napíše volajícímu klientovi, že může začít mluvit. Od tohoto okamžiku vede osoba s postižením sluchu klasický telefonický hovor, řeč slyšícího komunikačního partnera sleduje na displeji svého zařízení.

Potřebuje-li klient technickou pomoc online, může využít funkci Volat z tabletu, pomocí níž se spojí s přepisovatelem. Služba je dostupná každý všední den v čase 9:00-18:00 a je poskytována bezplatně. Uživatelům služeb aplikace eScribeDroid poskytují simultánní přepis mluvené řeči převážně nevidomí rychlopísaři. Kromě nové telekomunikační služby pro osoby s handicapem v oblasti příjmu či zpracování mluveného slova má výše popsaná projektová realizace také výrazně pozitivní sociální dopad, neboť poskytuje stabilní zaměstnání osobám s těžkým zrakovým postižením

Zdroj: helpnet.cz

Zajímavosti

Zajímavosti z vesmíru

Duben: Kometa, zastarale vlasatice, je malý astronomický objekt podobný planetce, složený především z ledu a prachu a obíhající většinou po velice eliptické dráze kolem Slunce. Většina komet se po většinu času zdržuje za oběžnou dráhou Pluta, odkud občas nějaká přilétne do vnitřních částí sluneční soustavy. Velmi často jsou popisované jako „špinavé sněhové koule“ a z velké části je tvoří zmrzlý oxid uhličitý, metan a voda smíchaná s prachem a různými nerostnými látkam.

Květen: Leonidy jsou meteorický roj spojený s mateřskou kometou Tempel-Tuttle. Jde o jeden z nejvýraznějších a nejčastěji pozorovaných meteorických rojů. Své maximum – období, kdy je vidět nejvíce meteorů – má okolo 17. až 18. listopadu. Jeho radiant leží v "hřívě" souhvězdí Lva. Nejpozoruhodnějším pozorováním byl déšť Leonid v listopadu 1833, kdy bylo pozorováno přes 46 tisíc meteorů za hodinu.

Pranostika

Duben: Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.

Květen: V máji, aby ani hůl pastýřova neoschla.

Rady našich babiček

Duben: Zbylé žloutky vložíme do porcelánového hrnečku a uschováme v chladu. Vydrží tak poměrně dlouho čerstvé.

Květen: Do přesolené zeleniny přidáme žloutek rozmíchaný ve smetaně nebo v mléce.

Nabídka pro čtenáře

Paustovskij Konstantin – Villa Borghese

Renesanční park Villa Borghese je nejkrásnější a druhý největší park v Římě, který v 17. století nechal zřídit kardinál Scipione Borghese (synovec papeže Pavla V.). V rozsáhlém parku, který po obvodu měří 6 km, najdete geometricky upravené zahrady, romantické kašny, fontány, malé jezírko, cestičky lemované sochami, nejstarší zoologickou zahradu v Itálii z roku 1911 a tři muzea světového významu. Stejnojmenná povídka ruského spisovatele nás zavede do Říma, kde autor navštěvoval tento malebný park, noční město i galerie obrazů a soch. Seznámil se s tajuplnou krásnou Japonkou, která prodělala trauma při atomovém výbuchu v Nagasaki a do Itálie přijížděla léčit si duši.

Povídka Potoky, kde jiskří pstruzi, je věnována Napoleonovu maršálovi a jeho lásce ke krásné vesničance Marii a o lásce ve válečné vřavě. Povídka Sorang vypráví o výpravě do Antarktidy k jižnímu pólu pod velením Brita Roberta F. Scotta, která skončila smrtí všech členů týmu. Sorang je horký vítr, který vane jednou za několik staletí a přináší život do promrzlé krajiny. Stejně působily dopisy umírajících polárníků, které dostaly jejich rodiny v Anglii a ve Skotsku. Povídka Přípitek pojednává o námořníkovi, který vypráví příběh jednorukého klavíristy, bývalého kapitána torpédoborce, jeho hrdinství při plnění rozkazu a jak se mu odvděčil car. Tyto a další povídky vynikají poetičností a věrně popisují atmosféru v jednotlivých situacích i lidi, kteří zde vystupují.

Racine Jean – Faidra

Kniha vychází z antické tragédie nešťastné lásky mladé královny k nevlastnímu synovi. Po smrti manželky si athénský král Théseus vezme mladou dceru krále Kréty Faidru. Faidra se však zamiluje do Théseova syna Hippolyta, jehož srdce hoří pro dceru vůdce nepřátelského klanu Aricii. Když Théseus odjede do bitvy, svěří se Faidra se svou tajnou láskou komorné Oinoně. Poslové donesou zprávu, že Théseus zemřel a Oinona poradí Faidře, aby Hippolytovi svou lásku vyznala. Hippolytos odmítne a od zahanbené Faidry odchází za svou Aricií.

Brzy nato se vrací Théseus, který je živ a zdráv. Faidra se bojí, že Hippolytos vyzradí její tajemství a rozhodne se ho předejít. Oznámí králi Théseovi, že za doby jeho nepřítomnosti jí činil jeho syn neslušné návrhy. Král se na Hippolyta rozzlobí a pošle na něho kletbu boha Neptuna. Faidra se zalekne a vyžene komornou Oinonu. Oinona se utopí v moři. Neptunova kletba se naplní, mořská příšera splaší koně, které vezou Hippolyta a roztrhají ho. K místu jeho smrti přibíhá Aricia a rovněž umírá. Theseus se od synova vychovatele dozvídá pravdu, Faidra pod tlakem viny polyká jed a umírá.

Literární okénko

Halas František – Velikonoční

Zakvokala kvočna,
Kvokna ukvokaná,
Zakdákaly slepice,
Zlobily se velice
Na kohouta.

Proč se zlobí, já už vím,
Teď já tomu rozumím.
Zlobí se ty slepice,
Že on snáší kraslice,
Kvočna jenom vejce bílá,
Bodejť by se nezlobila.
Zakvokala kvočna,
Kvočna ukvokaná,
Zakdákaly slepice,
Zlobily se velice
Na kohouta.

Seifert Jaroslav – Píseň o lásce

Slyším to, co jiní neslyší,
Bosé nohy chodit po plyši.
Vzdechy pod pečetí v dopise,
Chvění strun, když struna nechví se.

Prchávaje někdy od lidí
Vidím to, co jiní nevidí.
Lásku, která oblékla se v smích,
Skrývajíc se v řasách na očích.

Když má ještě vločky v kadeři,
Vidím kvésti růže na keři.
Zaslechl jsem lásku odcházet,
Když se prvně rtů mých dotkl ret.

Kdo mé naději však zabrání,
Ani strach, že přijde zklamání,
Abych nekles pod tvá kolena.
Nejkrásnější bývá šílená.

Výročí

V měsíci dubnu oslavili narozeniny Michaela Jelínková a Marek Müller, svátek pak Irena Šepsová, Marcela Machovičová, Jiří Javůrek a Marek Müller. Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

V měsíci květnu oslavili narozeniny Jana Brožková, Jaroslava Dvořáková, Martina Hanusová, Stanislava Kníchalová, Jana Šajnerová a Jan Šajner, svátek pak Monika Růžičková, Jana Kroulová, Jana Brožková, Jana Jungmannová a Jana Šajnerová. Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Kvíz pro moudré hlavy

Správné odpovědi na předchozí kvíz

Skopje – Valletta – Kišiněv – Monako – Berlín

Nový kvíz

Doplňte ke každé zemi její hlavní město:
Nizozemsko -
Norsko -
Polsko -
Portugalsko -
Rakousko -
Rumunsko -
Rusko -
Řecko -
Slovensko -
Slovinsko -

Správné odpovědi se dočtete v příštím čísle.

Co nám chutná

Po celém světě je známo přibližně 43 druhů cizrny. Druh cizrna beraní, známý také jako římský hrách, byl domestikován již v dávných dobách a je pěstován jako luštěnina. V České republice je cizrna beraní pěstována zřídka. Nicméně se jedná o celosvětově třetí nejvýznamnější luštěninu po hráchu setém a fazolu obecném. Byla zřejmě vyšlechtěna před 7000 lety v oblasti jihovýchodního Turecka nebo v Sýrii. V současné době je největším producentem cizrny Indie, pěstuje se však i v jiných klimaticky příhodných oblastech světa, zvláště na Blízkém východě, v severní Africe, ale i v Mexiku. Mimo potraviny se pěstuje i ke krmným účelům. Velkou výhodou cizrny je, že nenadýmá. Cizrna obsahuje vodu, bílkoviny, tuk, sacharidy, vlákninu, draslík, vápník, hořčík, zinek, fosfor, sodík, železo, měď, mangan, selen, vitamíny A, B, C, E, K, kyselina listovou, kyselinu pantotenovou, omega3 a Omega6 mastné nenasycené kyseliny a betakaroten.

Cizrna po španělsku

Suroviny: cizrna, 1 mrkev, 1 cibule, 200g hovězího masa,100g slaniny, 1 jelito, 2 malé nebo 1 velká klobása typu čabajka, kostka masoxu, sůl

Postup: Jeden den namočenou cizrnu vaříme společně se všemi ingrediencemi 25 minut v tlakovém hrnci. Maso, slaninu nakrájíme na kostky, klobásu asi na 4 díly – podle velikosti. Jakmile je cizrna dostatečně měkká, jídlo je hotové. Nezahušťuje se.

Zdroj: recepty.cz

Sója je mimořádná plodina a významný zdroj rostlinných bílkovin. Bílkovin sója obsahuje až 35 %. Mezi výrobky ze sóji patří např. tofu, tempeh, sójové omáčky, miso, natto, různé sójové nápoje, jogurty, pomazánky, uzeniny a mnoho dalších. Kromě potravinářství se sója používá v průmyslu výrobě bionafty a také v kosmetice. První zmínky o sóji nacházíme v knihách známých jako "Pen-Cao-Kong-Mu" datovaných př. 2838 lety. Fermentovaná sója je bohatým zdrojem bílkovin, probiotik a v našich dietách vzácného vitamínu K2. Má vysoký podíl bílkovin, kterých je zde asi dvakrát více než v mase. Je bohatým zdrojem energie a má vhodné složení aminokyselin. Sója obsahuje lecitin, nutný pro přeměnu tuků a cukrů, lysin a značné množství vlákniny. Bohatá je na minerály (obsahuje vápník, fosfor, železo a další stopové prvky), provitamin A, vitaminy skupiny B. Pro snižování cholesterolu, zmírňování potíží klimakteria a také pro prevenci některých druhů rakoviny je sója velmi vhodná. Pro alergiky na kravské mléko je sójové mléko výbornou náhražkou. Kojence, těhotné ženy či páry usilující o početí je však potřeba upozornit, aby se této plodině raději vyhýbali.

Sója s houbami

Suroviny: 400g vařených sójových bobů, 100g cibule, 100g pórku, 100g papriky, 30g sušených čínských hub, 2 řapíkaté celery, 50g rostlinného oleje, 8 stroužků česneku, 1 lžíce škrobu, 4 lžíce sójové omáčky, sůl

Postup: Houby namočíme do studené vody, po půl hodině scedíme a nakrájíme na kousky. Stejně tak zeleninu. V hluboké pánvi rozpálíme olej a vsypeme postupně krájený česnek, cibuli, pórek, celer, papriku a houby. Po osmahnutí přidáme scezené boby, povaříme, ochutíme solí, vlijeme víno se škrobem a sójovou omáčku. Krátce povaříme, podáváme s pečivem nebo rýží. Místo čínských se dají použít i naše sušené houby, musejí se však máčet delší dobu.

Zdroj: recepty.cz

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole z. s.
IČO: 26999960
Adresa: Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

Naši činnost finančně podporuje Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Úřad vlády ČR – Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)