Paprsek ze tmy Září 2018

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy Září 2018

Vydává - Klub přátel červenobílé hole z. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

1. září 1939 začala druhá světová válka, 7. září je Dnem otevřených dveří památek v ČR, 8. září Mezinárodním dnem gramotnosti, 11. září 2001 proběhl největší teroristický útok v novodobé historii, na USA, 16. září začíná Evropský týden mobility, 21. září je Mezinárodním dnem Alzheimerovy choroby a Mezinárodním dnem míru, 22. září je Mezinárodním dnem bez aut, 23. září Mezinárodním dnem neslyšících, 28. září slavíme Den české státnosti, svátek svatého Václava a 30. září je Mezinárodním dnem překladatelů. 30. září 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda.

Úplněk nastane 25. září ve 4.52 hodiny.

Jana Rzepecká

O čem přemýšlíme

Jak je to se slevami při cestování po železnici

Na jaké slevy mají nárok příjemci invalidních důchodů III. stupně a držitelé průkazů OZP? Na tento častý dotaz odpovídá na webu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR její předseda Václav Krása. Pokud jde o průkazy ZTP a ZTP/P, je sleva na jízdném ve všech dopravních prostředcích veřejné hromadné dopravy 75 % u držitelů průkazu ZTP a u průkazu ZTP/P je sleva stejná, ale zároveň průvodce těžce postižené osoby neplatí jízdné žádné s výjimkou místenky, kterou musí zaplatit. Tyto slevy jsou stanoveny v § 36, odst. 2, zákonem č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením.

Do 31. 8. 2018 Česká republika neposkytuje důchodcům (ani těm s invaliditou III. stupně) žádné výhody v oblasti jízdného. Proto České dráhy poskytly této skupině cestujících svou komerční slevu IN Důchodce. Od 1. 9. 2018 zavádí ČR ve zvláštním jízdném, které je regulováno cenovým Výměrem Ministerstva financí ČR, novou kategorii cestujících, a to "Cestující 65+". Této skupině cestujících bude od 1. 9. 2018 poskytována sleva 75 % z obyčejného (plného) jízdného ve 2. vozové třídě. Z tohoto důvodu přistoupily České dráhy a.s. k ukončení aplikace IN Důchodce a svým zákazníkům se rozhodly vyplatit poměrnou částku za nemožnost dalšího využití této slevové aplikace.

Bohužel, cenový Výměr MF nepamatuje na cestující, kteří již pobírají nějaký důchod a ještě nedosáhli věku 65 let. České dráhy se těmto cestujícím rozhodly, na základě svého obchodního rozhodnutí, poskytnout komerční slevu na pořízení slevové aplikace IN 50 D za zvýhodněnou cenu pro cestování v 1. i 2. třídě se slevou 50 % z obyčejného jízdného. Níže naleznete citaci z tarifu, aby bylo jasné, které skupiny cestujících mají na IN 50 D nárok:

140. 3. Aplikace IN 50 D je určena pro cestující do 65 let, kteří pobírají důchod starobní nebo invalidní pro invaliditu 3. stupně nebo osoby ve věku 60 - 65 let, které pobírají vdovský či vdovecký důchod.

140. 3. 1. Žadatel mladší 65 let (do dne, který předchází dni 65. narozenin) je povinen při podání žádosti předložit navíc Rozhodnutí o přiznání důchodu nebo Rozhodnutí o změně důchodu / Oznámení o hromadné úpravě důchodů nebo ústřižku poštovní poukázky Důchody – výplatní doklad, ne staršího než jeden měsíc, nebo potvrzení o pobírání důchodu.

140. 3. 1. 1. Pokud je důchod vyplácen v zahraničí, předloží žadatel do českého jazyka přeložené a úředně ověřené potvrzení o pobírání důchodu. Tato podmínka se nevztahuje na potvrzení vystavená ve slovenském jazyce.

Aplikaci IN 50 D lze zakoupit za 550 Kč s platností na 1 rok nebo za 1 490 Kč s platností na 3 roky. Tímto pamatují České dráhy a.s. nejen na důchodce mladší 65 let, ale právě i na osoby s 3. stupněm invalidity, na které CV MF rovněž nepamatuje.

Upozorňujeme, že výše uvedené slevy IN 50 D jsou jenom u dopravce České dráhy a.s. Jak tuto situaci budou řešit ostatní dopravci, zatím nevíme. Mgr. Václav Krása předseda NRZP ČR.

Zdroj: NRZP ČR

Zkontrolovat si údaje pro budoucí důchod může kdokoliv

Do konce května měli zaměstnavatelé povinnost odeslat České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidenční list důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017. Lze si ověřit, zda zaměstnavatel povinnost splnil? Ano, zkontrolovat si, zda máte údaje nejen za loňský rok, ale v zásadě za celou pracovní minulost v pořádku zaevidované, je snadné. Jedním ze způsobů je požádat ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Jen za loňský rok ho na základě žádosti obdrželo celkem 105 060 lidí.

daje pro budoucí důchod lze mít jednoduše pod kontrolou. Bez ohledu na to, zda vám do důchodu zbývá dvacet, patnáct, deset nebo jen pět let, své tzv. důchodové konto (přesněji: údaje o svém důchodovém pojištění) můžete mít pod kontrolou. O vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění může totiž ČSSZ požádat každý, a to jednou za kalendářní rok. Obdrží ho zdarma. Tento přehled obsahuje výčet a součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ. Jsou v něm rovněž uvedeny výdělky (přesněji: vyměřovací základy), ze kterých bylo odvedeno pojistné na sociální zabezpečení, a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Přehled zároveň uvádí informaci o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, ke kterým ČSSZ nemá v evidenci žádný doklad. Pokud v něm lidé objeví nedostatky, mohou je včas začít řešit.

Jak o informativní osobní list (přehled) důchodového pojištění požádat. Žádost lze podat písemně i elektronicky. Písemná žádost (formou dopisu či s použitím tiskopisu „Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění“ dostupného na webu ČSSZ) se zasílá na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu, na kterou má být přehled zaslán. Žádost lze zaslat také e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny posta@cssz.cz nebo datovou zprávou do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3; dále využitím online služby ePortálu ČSSZ.

Muži ročníku narození 1957 a ženy narozené v roce 1960 letos žádat nemusí, přehled obdrží automaticky. Lidem předdůchodového věku ČSSZ přehledy „důchodového konta“ letos na podzim opět zašle automaticky, aniž by museli žádat. V letošním roce je do dopisních či datových schránek dostanou muži narození v roce 1957 a ženy narozené v roce 1960, tj. přibližně sto tisíc lidí. Tento servis pro klienty zajistí ČSSZ již počtvrté. I ti, kteří podle svých slov důchod příliš „neřeší“, si díky ČSSZ budou moci předem zkontrolovat a ověřit, zda budou mít pro nárok na starobní důchod dostatečný počet let.

V případě dotazů a nejasností poradí odborníci na pracovištích ČSSZ. Je třeba vědět, že doklady o některých dobách ČSSZ ve své evidenci standardně nemá. Zejména jde o dobu studia, období péče o děti, doby výdělečné činnosti v cizině aj. Přesto mají pro důchod význam. Zpravidla se dokládají až při žádosti o důchod. Pokud si občan není jistý, jak případná „prázdná místa“ v přehledu dob pojištění doložit, kde získat chybějící doklady nebo zda dokumenty, které má, budou dostačující, lze doporučit, aby se obrátil na okresní správu sociálního zabezpečení, klientské centrum při pražském ústředí nebo call centrum ČSSZ, kde odborníci poradí a poskytnou konkrétní pomoc. Také vysvětlí, které doklady ČSSZ může zaevidovat v předstihu a které je třeba předložit až při sepisování žádosti o důchod.

Zdroj: ČSSZ

Aktuálně před uzávěrkou

Komu je určeno dlouhodobé ošetřovné a kdo novou dávku může čerpat

Letos od 1. června si lze poprvé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. Tato až 90denní dávka umožní lidem zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, který byl hospitalizován po dobu nejméně 7 dní a u kterého ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla nemocnice) rozhodl, že jeho zdravotní stav vyžaduje po propuštění z hospitalizace domácí celodenní péči po dobu nejméně 30 dní.

V jakých situacích lékař vystaví rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče?

V případě závažného zhoršení zdravotního stavu z důvodu vážné nenadálé nemoci nebo úrazu, po němž následovala hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, která trvala alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, a současně ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči usoudil, že zdravotní stav propouštěné osoby do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování celodenní péče alespoň po dobu následujících 30 kalendářních dnů. Smyslem dlouhodobého ošetřovného je usnadnit péči o vážně nemocné a zdravotně postižené osoby, u kterých nastalo závažné akutní zhoršení zdravotního stavu. Není primárně určeno pro situace, kdy dochází ke kolísavému zhoršování chronického nepříznivého zdravotního stavu nebo je např. zahájena rekonvalescence po plánovaných výkonech (jako např. výměna kloubu, transplantace apod.). Poprvé budou moci ošetřující lékaři zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči vystavit rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče 1. června, avšak za předpokladu, že jde alespoň o sedmý den hospitalizace propouštěné osoby.

Jaké jsou podmínky pro nárok na dlouhodobé ošetřovné?

Aby mohla být dávka ošetřující osobě vyplácena, je základní podmínkou její účast na nemocenském pojištění, tj. např. trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění v době nástupu na tuto dávku (z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení). Přitom platí, že před začátkem čerpání dávky trvala účast na nemocenském pojištění u zaměstnance alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být pro nárok na dávku splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na dlouhodobé ošetřovné. OSVČ nesmí v době pobírání této dávky vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost. Specifickou podmínkou pro nárok na dlouhodobé ošetřovné je, že ošetřovaná osoba udělila souhlas s poskytováním dlouhodobé péče ošetřující osobě, a to na tiskopise žádosti o dávku. U nezletilých osob, které nenabyly plné svéprávnosti, se udělení souhlasu s poskytováním dlouhodobé péče nevyžaduje.

Komu budou OSSZ vyplácet dlouhodobé ošetřovné?

Okruh osob, které mohou brát dlouhodobé ošetřovné z důvodu poskytování dlouhodobé péče, je poměrně široký. Mohou jimi být příbuzní (např. manželka, dospělý potomek, tchyně, švagr, neteř nebo snacha apod.) osoby vyžadující dlouhodobou péči. Dále to také může být druh nebo družka ošetřované osoby anebo osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti. U osob bez přímého příbuzenského vztahu je zákonem stanovena podmínka společného místa trvalého pobytu s osobou, které je poskytována celodenní péče.

Jaké doklady jsou potřeba a jak se o dávku žádá?

Nárok na dlouhodobé ošetřovné se bude uplatňovat prostřednictvím několika předepsaných tiskopisů, některé vystavuje pouze ošetřující lékař zdravotnického zařízení lůžkové či ambulantní péče, jiné vyplní žadatel o dávku spolu s osobou, o kterou bude pečovat. OSVČ doklady předávají přímo "své" OSSZ, u které jsou registrovány, zaměstnanec je OSSZ předá prostřednictvím svého zaměstnavatele.

Jak je to s omluvením nepřítomnosti v práci po dobu dlouhodobé péče?

Podle zákoníku práce uděluje zaměstnavatel zaměstnanci souhlas s nepřítomností v práci k poskytování dlouhodobé péče. Zpravidla tak učiní na základě předloženého tiskopisu Žádost o dlouhodobé ošetřovné. Zaměstnavatel není povinen tento souhlas udělit jen v případě, že tomu brání vážné provozní problémy. Neudělení souhlasu zaměstnavatel oznámí a zdůvodní zaměstnanci písemně. Pokud zaměstnanec bude mít za to, že zaměstnavatelem uvedené provozní důvody by udělení souhlasu neměly bránit, má možnost obrátit se na oblastní inspektorát práce.

Po jak dlouhou dobu je dlouhodobé ošetřovné vypláceno a je možné se vystřídat?

Dávka se poskytuje maximálně 90 kalendářních dnů ode dne vzniku potřeby dlouhodobé péče, tj. nejdříve od sedmého dne hospitalizace. V případě, že je ošetřovaná osoba opětovně hospitalizovaná, nebude ošetřující osobě za dobu hospitalizace (s výjimkou prvního a posledního dne hospitalizace) dlouhodobé ošetřovné vyplaceno. Během čerpání dlouhodobého ošetřovného je možné se vystřídat např. s jiným členem rodiny, avšak vždy pouze po celých dnech a se souhlasem osoby, které je péče poskytována. V případě pravidelného střídání ošetřující osoba k žádosti o dávku přiloží rozpis (harmonogram), ve kterých dnech bude poskytovat péči; i na rozpisu musí být uveden souhlas ošetřované osoby.

Ošetřující osobě může další nárok na dlouhodobé ošetřovné (u téhož či jiného člena rodiny) vzniknout nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který měla naposledy vyplaceno dlouhodobé ošetřovné.

Tabulka: Příklady výše dlouhodobého ošetřovného

Hrubý příjem1)

Výše dávky 2)

Denní výše dávky3)

za 30 dnů péče

za 60 dnů péče

za 90 dnů péče

8 000 Kč

4 290 Kč

8 580 Kč

12 870 Kč

143 Kč

10 000 Kč

5 340 Kč

10 680 Kč

16 020 Kč

178 Kč

12 000 Kč

6 420 Kč

12 840 Kč

19 260 Kč

214 Kč

14 000 Kč

7 470 Kč

14 940 Kč

22 410 Kč

249 Kč

16 000 Kč

8 550 Kč

17 100 Kč

25 650 Kč

285 Kč

18 000 Kč

9 600 Kč

19 200 Kč

28 800 Kč

320 Kč

20 000 Kč

10 680 Kč

21 360 Kč

32 040 Kč

356 Kč

25 000 Kč

13 320 Kč

26 640 Kč

39 960 Kč

444 Kč

30 000 Kč

15 990 Kč

31 980 Kč

47 970 Kč

533 Kč

35 000 Kč

17 850 Kč

35 700 Kč

53 550 Kč

595 Kč

40 000 Kč

19 620 Kč

39 240 Kč

58 860 Kč

654 Kč

od 91 078 Kč

29 700 Kč4)

59 400 Kč4)

89 100 Kč4)

990 Kč4)

1) plat/mzda + odměny, příplatky, tedy veškeré příjmy, z nichž se odvádí pojistné na sociální zabezpečení
2) maximální délka podpůrčí doby je 90 dnů
3) 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu
4) maximální výše dávky

Kalkulačka pro výpočet výše dávky je k dispozici na webu MPSV (www.mpsv.cz/cs/11580). Další praktické informace shrnuje leták, který je dostupný na webu ČSSZ nebo na OSSZ.

Zdroj: ČSSZ

Psychoterapie patří do sociálních služeb!

Členové Pracovní skupiny pro psychoterapii v sociálních službách v rámci Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky vydali Výzvu „4P“ k legalizaci psychoterapie v sociálních službách. Autoři Výzvy „4P“ chtějí podpořit udržení pojmu psychoterapie v novele zákona o sociálních službách a další rozvoj psychoterapie v sociálních službách, a to z důvodu Potřebnosti, Patřičnosti, Psychosociální multidisciplinarity a Připravenosti (podrobně se dočtete ve zmiňované výzvě).

V rámci systému sociálních služeb se psychoterapie dlouhodobě vykonává, nicméně v současném zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb. se pojem „psychoterapie“ nevyskytuje, vyjma požadavku psychoterapeutického vzdělání u rodinného poradce (& 116), a tudíž se v praxi "maskuje" pod různými pojmy.

Poslední a zatím neschválená novela zákona o sociálních službách už ale psychoterapii zahrnovala – v § 116 a je uvedeno, že v sociálních službách vykonávají odbornou činnost a přímo poskytují sociální služby psychoterapeuti, kteří jsou odborně způsobilí, pokud absolvují komplexní psychoterapeutický výcvik certifikovaný profesní asociací psychoterapeutů v ČR a mají vysokoškolské vzdělání v oblasti humanitního studia nebo všeobecného lékařství.

Již nyní víme, že se k Výzvě "4P" připojí i další významné organizace. "Souhlasíme se skutečností, že sociální služby jsou plně připravené nabízet kvalitní psychoterapii skrze kvalifikované psychoterapeuty, kteří absolvovali certifikované psychoterapeutické výcviky," říká Mgr. et Mgr. Helena Rampachová, předsedkyně rady A.N.O. – Asociace nestátních organizací, organizace, která se přihlásila k Výzvě "4P" první červnový den letošního roku.

Psychoterapie je cílené používání psychoterapeutických prostředků kvalifikovaným odborníkem (psychoterapeutem) v souladu s vědeckými poznatky. Psychoterapie směřuje k dosažení, obnovení, rozvoji či udržení kvality života klientů tak, aby mohli žít spokojený život v oblastech osobních, pracovních, zdravotních a sociálních. Cílem psychoterapie je dosažení rozvoje osobnosti a odstranění nebo zmírnění psychického utrpení člověka.

Zdroj: www.helpnet.cz

MPSV a ÚP ČR podporují zaměstnavatele osob se zdravotním postižením

ČDne 30. června 2018 končí přechodné období, během kterého se zaměstnavatelé zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (OZP) mohli připravit na přechod od vymezování či zřizování chráněného pracovního místa (CHPM) k „Uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce“. Chtějí-li tito zaměstnavatelé, i po změně zákona o zaměstnanosti, žádat o příspěvky na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce, musí mít s Úřadem práce České republiky (ÚP ČR) uzavřenou „Dohodu o uznání za zaměstnavatele osob se zdravotním postižením“ (dohoda o uznání). Stejně jako noví zaměstnavatelé OZP, kteří příspěvek nepobírali, a hodlají o něj teprve požádat.

Podle nové právní úpravy jsou do konce letošního června za uznané zaměstnavatele považovány ty firmy, kterým ÚP ČR od 1. 1. 2018 poskytoval příspěvek podle § 78 zákona o zaměstnanosti, ve znění účinném do 31. 12. 2017, a zároveň splňují zákonem stanovené podmínky. Splnění podmínek pro uzavření dohody o uznání ověřuje ÚP ČR, a to i provedením místního šetření přímo na pracovištích zaměstnavatele. Jednou z těchto podmínek je bezhotovostní výplata mzdy nebo platu 80 % zaměstnancům se zdravotním postižením.

Tato podmínka platí od roku 2012. Změna právní úpravy od 1. 1. 2018 vymezila období, ve kterém se splnění této podmínky sleduje, a to na 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody o uznání. Protože podle legislativy účinné do 31. 12. 2017 byla stejná podmínka sledována pro vymezení či zřízení CHPM v období 1 měsíce předcházejícího dni podání žádosti o vymezení či zřízení CHPM, někteří zaměstnavatelé OZP tuto podmínku podle nové metodiky MPSV a ÚP ČR nesplňovali. MPSV proto zpřesnilo dosavadní metodický postup.

ÚP ČR bude posuzovat podmínku bezhotovostní výplaty zvlášť za jednotlivé měsíce v průběhu sledovaného období, tedy v průběhu 12 měsíců, které předcházejí dni, kdy zaměstnavatel podal žádost o uzavření dohody o uznání. Dohodu o uznání pak ÚP ČR uzavře se zaměstnavateli na dobu 3 let. Přesto však není možné vyloučit, že některý ze zaměstnavatelů ani na základě takto upravené metodiky předmětnou podmínku nesplní. O změně legislativy informovalo MPSV v průběhu loňského roku prostřednictvím tematicky zaměřených seminářů, které organizovala Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR. Zároveň byli zástupci zaměstnavatelů a organizace zastupující OZP členy pracovní skupiny podílející se na přípravě této legislativní změny.

Od začátku letošního roku do 20. 6. 2018 přijal ÚP ČR celkem 3 235 žádostí o uzavření dohody o uznání. Na trhu práce aktuálně působí 3 210 zaměstnavatelů, kteří požádali o příspěvek na zaměstnávání OZP. OZP patří mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností. Proto jim stát, potažmo ÚP ČR, věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Jen během uplynulého roku podpořil v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti 8 552 OZP. Na podporu jejich zaměstnanosti poskytl v roce 2017 celkem 5,72 mld. Kč. Podrobnější informace jsou uvedeny v dokumentu na MPSV.cz.

Ke konci května nabízeli zaměstnavatelé z celkového počtu nahlášených volných pracovních míst (VPM) 14 576 pozic vhodných pro OZP. Nejvíce šancí na získání práce měli lidé se zdravotním postižením v Praze (2 719 VPM), ve Středočeském (1 478 VPM), v Jihomoravském (1 425 VPM) a Moravskoslezském (1 302 VPM) kraji. Nejčastěji se jedná o pozice v oblasti ochrany a ostrahy, pro uklízeče, v informačních službách nebo třeba pomocné práce ve výrobě. V evidenci ÚP ČR bylo k 31. 5. 2018 celkem 41 462 OZP (18,1 % z celkového počtu nezaměstnaných). Ke konci předchozího měsíce podpořil ÚP ČR finančně v rámci zřízení pracovních míst pro OZP 1 455 osob se zdravotním postižením (z toho jich 40 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Celkem 182 uchazečům o zaměstnání přispěl ÚP ČR na provoz pracovního místa pro OZP a OZP – samostatně výdělečně činnou.

Zdroj: Tiskové oddělení MPSV

Zajímavosti

Zajímavosti z vesmíru

Mars je čtvrtá planeta sluneční soustavy, druhá nejmenší planeta soustavy po Merkuru. Je pojmenována po římském bohu války Martovi. Jedná se o planetu terestrického typu, tj. má pevný horninový povrch pokrytý krátery, vysokými sopkami, hlubokými kaňony a dalšími útvary. Má dva měsíce nepravidelného tvaru pojmenované Phobos a Deimos. V období, kdy je Mars v opozici ke Slunci a Země se tak nachází mezi těmito dvěma tělesy, je Mars pozorovatelný na obloze po celou noc. Spolehlivé informace o prvních pozorováních Marsu jako planety neexistují, ale je pravděpodobné, že k nim došlo mezi lety 3000 až 4000 př. n. l. Všechny starověké civilizace, Egypťané, Babylóňané a Řekové, znaly tuto „putující hvězdu“ a měly pro ni svá pojmenování. Kvůli jejímu načervenalému nádechu, způsobenému červenou barvou zoxidované půdy na jejím povrchu, považovaly staré národy Mars většinou za symbol ohně, krve a zániku.

Pranostika

Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.

Rady našich babiček

Čerstvě pečenou buchtu, která se přichytí v plechové formě, postavíme na hrnec s vařící vodou. Horko buchtu odpaří a ta se snadno vyklopí bez přelomení.

Kynuté těsto bude lepší, když do něj přidáme malinko rumu.

Nabídka pro čtenáře

Budinský Libor – Vraždy slavných

Knížka předkládá krátké popisy atentátů a vražd lidí, kteří se nějakým způsobem zapsali do historie. Králové, vojevůdci, prezidenti, politici, vědci i další osobnosti. Komu vadili a proč a kdo se je rozhodl sprovodit ze světa, také jak to provedl. Odpůrci nebyli jen političtí oponenti, ale také manželky, manželové, synové, dcery, sokové v lásce, konkurenti, pašeráci, mniši, církevní hodnostáři, šílenci, tajná policie až po mafii. Autor se zabývá jak novodobou tak i dávnou historií.

Antické Řecko, Římská říše, Kyjevská Rus, císařské Japonsko, Rakousko-Uhersko, Indie nebo Ceylon, Persie, Nepálské království, Vatikán, USA, Afrika, Austrálie. Také způsoby atentátů a vražd byly různé. Od bomb a dynamitu přes pistoli, oštěp a nůž, dravé šelmy až po travičství. Obětí se stali často i nevinní občané jen proto, že byli v nesprávnou dobu na nesprávném místě.

Zaposlouchejte nebo začtěte se tedy do příběhů ruského cara Alexandra II., římského císaře Nerona, Julia Caesara, rakouské císařovny Alžběty Bavorské (zvané Sissi), různých politiků, revolucionářů, vojáků, čarodějů a čarodějnic, jasnovidců, ekologických aktivistů, novinářů, sportovců, umělců, bankéřů a mnoha dalších. Oběti vražd měly také různé osudy. Smrt některých byla pomstěna, někteří byli svatořečeni, jiní zapomenuti. Stejně tak byli potrestáni jen někteří vrazi, jiní dostali amnestii nebo spravedlnosti unikli.

Literární okénko

HHalas František – Hořká

Noc křídel neměla
Jako by z hanby křídla mohla růst.
Trnutí hořká lačnost zardělá
Na žvancích úst.

A přece něha, něha k posledku,
To ze sna škubaly se ruce její,
Tak kolébají matky kolébku,
Aniž se probouzejí.´

Výročí

V měsíci září oslavili narozeniny Beáta Adamcová, Olga Trégrová a Otakar Nepraš, svátek pak Jindřiška Linhartová, Marie Tesková, Michal Trégr a Václava Paříková. Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Kvíz pro moudré hlavy

Správné odpovědi na předchozí kvíz

1. škola – tělesa – geometrické tvary – jihočeská města – západočeská města

2. ženská jména na písmeno M – kořenová zelenina – slova začínající na po… - jídla – součástky auta

Nový kvíz

Co mají společného slova?
Diana, Zdeněk, Miloš, Čestmír, Edita -
Umyvadlo, zubní kartáček, pračka, zrcadlo, ručník -
Ponožky, rukavice, tričko, košile, sukně, čepice -
Povídka, román, báseň, esej, fejeton, cestopis -
Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko -

Správné odpovědi se dočtete v příštím čísle.

Co nám chutná

Žito seté – obilí starých Slovanů, je po pšenici nejvýznamnější obilovinou. Prastará obilovina žito je svou historií spojena především s Evropou. Pro staré Slovany bylo žito typickou a charakteristickou plodinou, podobnou jakou byl oves pro germánské kmeny. I když bylo postupně z lidské stravy vytlačeno výnosnější pšenicí, zůstává i dnes druhou nejdůležitější chlebovinou. Svou nízkou náročností na klimatické podmínky je nejvíce rozšířeno v zemích s mírným a chladným podnebím. Je často pěstováno v ekologickém zemědělství.

Žitná mouka je základní složkou chleba, perníků a perníkových produktů, je také využívána na přípravu těstovin. Žitná mouka obsahuje dostatek lepku na přípravu vhodného chlebového těsta. Samožitný chléb neboli „pumprnikl" má oproti pšeničnému silnější kůrku, drobnější póry a pevnější střídku. Je hutnější a šťavnatější, s intenzivním aroma. Je sytý a vyznačuje se delší přirozenou trvanlivostí. Kromě mouky se do jistého druhu křehkého chleba používají celá žitná zrna. Pražená semena jsou prodávána jako tzv. žitovka nebo jsou základem tmavé kávoviny (melty). V Americe se ze žita destiluje určitý druh americké whisky, u nás žitná kořalka známá pod jménem "režná".

Muffiny z žitné mouky

Suroviny na 24 kusů: 280g žitné mouky, 100g másla, 1 bílý jogurt, 2 vejce, 150g cukru, 1 prášek do pečiva, sekaná čokoláda, jablka na kousky, ovoce (maliny, borůvky apod.)

Postup: Máslo nebo tuk necháme změknout. Do mísy nasypeme mouku s práškem, cukr a rozklepneme vejce. Přimícháme jogurt a tuk. Zpracujeme tužší těsto, do kterého nakonec vmícháme kousky čokolády, ovoce nebo třeba sekané oříšky. Na plech s důlky dáme papírové košíčky a pomocí dvou lžic je plníme asi do dvou třetin. Pečeme 15-20 minut při 170 stupních.

Zdroj: www.recepty.cz

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole z. s.
IČO: 26999960
Adresa: Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

Naši činnost finančně podporuje Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Úřad vlády ČR – Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)