Paprsek ze tmy Březen 2018

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy Březen 2018

Vydává - Klub přátel červenobílé hole z. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

2. březen je Mezinárodním dnem boje spisovatelů za mír. 8. březen Mezinárodním dnem žen, 10. březen je Evropským dnem památky obětem terorismu, 11. březen je Evropským dnem mozku, 15. březen Světovým dnem spotřebitelských práv a Mezinárodním dnem proti policejní brutalitě, 18. březen je Mezinárodním dnem nenávisti (kupodivu i takovýto mezinárodní den existuje), 19. březen je Mezinárodním dnem invalidů, 21. březen Mezinárodním dnem zdravého spánku, Světovým dnem poezie a Mezinárodním dnem za odstranění rasové diskriminace. 22. březen je Světovým dnem vody, 24. březen Světovým dnem boje proti tuberkulóze, 27. březen je Světovým dnem divadla a 28. březen Dnem učitelů.

Úplňky budou v letošním březnu dva. První 2.3.2018 v 1.51 hodin a druhý 31.3.2018 ve 14.36 hodin.

Jana Rzepecká

O čem přemýšlíme

Ministryně Němcová jednala s předsedou NRZP ČR

Prvním bodem jednání byla koordinovaná rehabilitace. MPSV ČR připravilo během roku 2017 teze legislativní úpravy koordinované rehabilitace, které NRZP ČR projednala a zpracovala k nim připomínky. Paní ministryně na téma koordinované rehabilitace uvedla, že v současné době není možné v systému koordinované rehabilitace pokročit, protože je nejprve potřeba stabilizovat posuzování zdravotního stavu a Lékařskou posudkovou službu. Bez stabilizace posuzovacího systému není možné začít legislativně upravovat koordinovanou rehabilitaci.

Druhým tématem byla otázka sociálních služeb. V Senátu je rozsáhlá novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato novela mimo jiné také obsahuje zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč. Paní ministryně k tomuto zákonu uvedla, že návrh zákona neřeší systémově změnu financování sociálních služeb a také nejsou jasné standardy kvality poskytování sociálních služeb. Z toho důvodu pravděpodobně návrh zákona nepodpoří.

Ve třetím bodě jsme diskutovali novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. NRZP ČR v současné době pracuje na novele zákona, která by rozšířila možnost poskytování průkazů OZP a dávek na zvláštní kompenzační pomůcky osobám, které mají vážnou plicní nedostatečnost a vážné postižení srdce. Jedná se o zdravotní stavy, kdy dechová a srdeční nedostatečnost způsobují faktickou imobilitu. To znamená, že tito lidé jsou odkázáni na vozíky a na pomoc druhých osob. Nejsou schopni prakticky samostatného života. Tito lidé bohužel nemají nárok na žádnou pomoc dle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. V této věci nedošlo k úplné shodě, ale na druhé straně je otevřen prostor pro diskusi a věříme, že se nám nakonec podaří tento zákon prosadit.

Předposledním bodem jednání s paní ministryní byla otázka poukázek při výplatě dávek hmotné nouze. NRZP ČR připravila novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, kde navrhujeme, aby povinnost části výplaty dávek v hmotné nouzi prostřednictvím poukázek se nevztahovala na osoby, které se objektivně nemohou zlepšit svojí hmotnou situaci prací. Jedná se především o osoby v ústavních zařízeních, o osoby pobírající ID III. stupně, dále o osoby s omezenou právní subjektivitou, osoby pobírající příspěvek na péči ve výši II. – IV. stupeň a dále pečující osoby, které jsou tzv. hlavními pečujícími osobami.

Posledním bodem našeho jednání byla novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, která prošla již prvním čtením v Poslanecké sněmovně a je vedena jako tisk 22 a podali jej poslanci Vít Kaňkovský a Patrik Nacher. Tisk byl vypracován NRZP ČR a týká se náhrady za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. V současné době je situace taková, kdy každou valorizací minimální mzdy je snižována tzv. renta u lidí, kteří pobírají náhradu mzdy již delší dobu.

Zdroj: nrzp.cz

Předdůchody mají vlastní web

Problematice „zrychlené cesty do penze“ se nově věnuje specializovaná internetová stránka. Podobnost názvů předdůchod a předčasný důchod způsobuje, že je obojí mnohdy považováno za zcela totožný pojem. Opak je však pravdou. Předčasný důchod je na rozdíl od předdůchodu státní dávka. Žadatel o předčasný důchod tak není nijak limitován tím, že by musel disponovat dostatečnými úsporami, bez kterých se naopak žadatel o předdůchod neobejde. Zásadní rozdíl je však v pozdějším dopadu na výpočet starobního důchodu. U předdůchodu se následný starobní důchod takřka nekrátí, naopak u předčasného důchodu probíhá krácení v intervalu každých 90 dní a je doživotní.

Vstup do předčasného důchodu znamená, že nárok na vstup do normálního starobního důchodu již nikdy nevznikne a pokračuje důchod předčasný. Při souběhu obou těchto penzí platí pravidlo, že předčasný důchod je „silnější kartou“ a přebíjí benefity předdůchodu (tzn. vyloučenou dobu, nekrácení starobního důchodu, neomezený výdělek). Před tímto souběhem penzí jsou však všechny tyto výhody zachovány. Detailně se problematikou předdůchodů a předčasných důchodů zaobírá nový internetový portál www.predduchod.cz.

Tiché osudy aneb Neslyšící vyprávějí

Co se vám vybaví, když se řekne "neslyšící"? Někdo si možná vzpomene na olympionika, bobistu Jakuba Noska, jinému před očima oživnou vtipné scénky ze seriálu Čtvrtá hvězda. Ale chcete do světa neslyšících proniknout trochu hlouběji? Společnost Tichý svět ve spolupráci s Hatefree Culture spustila kampaň Tiché osudy, která v průběhu roku 2018 představí 12 neslyšících osobností. "Každý měsíc zveřejníme na sociálních sítích a na internetu jeden inspirativní příběh neslyšícího člověka," říká Eva Štípková, autorka kampaně Tiché osudy. A dodává: "Jejich životy jsou pestré, každý se věnuje něčemu jinému a mají různé životní cíle, ale jedno mají společné. Neviditelný hendikep, kterého si většinová společnost nevšimne, protože není na první pohled patrný. Neslyšící se tak často dostávají do nepříjemných a složitých situací."

Projekt Tiché osudy má za cíl odstranit rozšířené mýty o neslyšících a ukázat jejich příběhy tak, jak je vyprávějí oni sami. Jak vnímají své místo ve společnosti, co by poradili slyšícím, aby jim lépe rozuměli, nebo co by naopak vzkázali neslyšícím, aby je podpořili. Projekt svým umem podpořila také fotografka a výtvarnice Eliška Podzimková, která do fotografií všech osobností doplňuje grafické koláže. Závěrem projektu tak vznikne 12 příběhů ve video i textové podobě s fotografiemi a jejími typickými ilustracemi. První, lednový příběh, zachycuje život Ondřeje Bechyně, pracovníka Tiché cukrárny, který ztratil sluch ve svých 21 letech. A přestože přišel o přátele a poslech hudby, žije ve šťastném manželství a znovu nalezl svůj vztah s bratrem. Našel si také nové koníčky, třeba objevil svůj skrytý kreslířský talent. Celý příběh najdete: https://www.facebook.com/tichysvet/videos/1778266102217444/

Únorový příběh se věnuje Vojtěchovi Haluškovi, který se živí natáčením a střihem videí, ale také jako řidič firmy Uber. Často se setkává s překvapenými reakcemi, že jako neslyšící může řídit, takže chce svým příběhem vzkázat, že neslyšící mohou dělat většinu věcí stejně jako lidé bez tohoto hendikepu. Vojta taky vášnivě rád cestuje, umí dobře anglicky a jeho snem je natočit celovečerní film pro neslyšící. Každý měsíc najdete nový zajímavý příběh na Facebooku Tichého světa a Hatefree Culture a také na jejich webech.

Zdroj: helpnet.cz

Online přepis pro osoby se sluchovým postižením nově i v Komerční bance

Sociální firma Transkript online boří komunikační bariéry a pomocí služby online simultánní přepis mluvené řeči zvyšuje přístupnost služeb Komerční banky pro početnou skupinu osob se sluchovým postižením. Od června do prosince minulého roku proběhlo pilotní testování této služby, nyní mohou klienti s postižením sluchu nově a zcela samostatně komunikovat s poradci na více než 60 pobočkách banky. Služba je poskytována bezplatně jako vysoce efektivní prostředek vzájemné komunikace nedoslýchavých či ohluchlých osob se slyšícími, své uživatele činí rovnoprávnými a důstojnými komunikačními partnery. Služba funguje opravdu jednoduše. Klient požádá bankovního poradce o přepis mluvené řeči, ten se telefonicky spojí s přepisovatelem společnosti Transkript. Oba pak sledují doslovný přepis svého rozhovoru na monitoru počítače, můžou kdykoliv reagovat na podávané informace, mají jistotu, že nedošlo k nějakému nedorozumění a byly předány všechny informace. Službu není potřeba předem objednávat, je dostupná v pracovních dnech od 9 do 18 hodin.

Za služby společnosti Transkript online získali její klienti cenu Banka roku 2012 (ČSOB), Banka bez bariér 2014 (Česká spořitelna), společnost Vodafone získala v roce 2012 cenu Mosty. V roce 2014 postoupil projekt Transkript online jako jediný ze střední a východní Evropy mezi 15 finalistů z 238 soutěžních projektů. Naplňuje v praxi principy sociálního podnikání, je úspěšným zaměstnavatelem nevidomých rychlopísařů ve službách pro osoby s postižením sluchu a vynikajících reprezentantů ČR na mistrovství světa ve zpracování textových dokumentů.

Od svého vzniku (2012) poskytla již více než 35 000 přepisů jednotlivcům s postižením sluchu a institucím pro sluchově handicapované klienty. Služby online přepisu jsou dostupné již na více než 400 kontaktních místech po celé ČR: kromě poboček Komerční banky také na všech finančních centrech Era, na 100 vybraných pobočkách ČSOB a na všech prodejnách T-Mobile. Transkript online poskytuje své služby s možností náhradního plnění, tzn. se snížením konečné ceny zakázky až o 36 % oproti konkurenčním subjektům za stejných cenových podmínek, ale bez možnosti náhradního plnění.

Zdroj: helpnet.cz

Aktuálně před uzávěrkou

Ombudsmanka zahajuje systematickou ochranu lidí se zdravot. postižením

Veřejná ochránkyně práv se od 1. ledna 2018 komplexně zabývá naplňováním práv lidí se zdravotním postižením. Prioritními oblastmi monitorování budou vzdělání, práce, přístupnost, svéprávnost a sociální zabezpečení. Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že nejméně každý desátý člověk v České republice je osobou se zdravotním postižením, jejich právům se až dosud systematicky nikdo nevěnoval. Od 1. ledna 2018 se ombudsmanka stala monitorovacím orgánem pro práva osob se zdravotním postižením. Její dosavadní působnost se tak rozšířila o provádění výzkumů, vydávání zpráv a doporučení k otázkám týkajícím se naplňování práv lidí se zdravotním postižením a o osvětovou činnost s cílem zvyšovat povědomí veřejnosti o právech lidí se zdravotním postižením.

Jedním z prvořadých úkolů ombudsmanky je zřídit poradní orgán, který bude zárukou aktivního zapojení osob se zdravotním postižením do monitorování práv podle úmluvy. V jedenáctičlenném poradním orgánu by měli být lidé zastupující různé typy zdravotního postižení, lidé, kteří se angažují v oblasti ochrany práv osob se zdravotním postižením. Poradní orgán bude navrhovat systémová témata a priority, bude společně s ombudsmankou připomínkovat právní předpisy a zaujímat stanoviska ke strategickým dokumentům.

1. Přístupnost – aby lidé se zdravotním postižením mohli žít nezávisle a zapojovat se do všech oblastí života, musí mít zajištěn přístup do budov, k dopravě, informacím, službám a zařízením poskytovaným veřejně. Stěžejním úkolem tedy bude ověřit, zda a jak stát vyhlásil minimální standardy přístupnosti a jak sleduje jejich plnění. Je totiž povinností státu odstraňovat překážky bránící přístupnosti, vyhlásit minimální standardy přístupnosti u nových staveb a služeb a vypracovat plán na odstranění stávajících překážek. Zaměříme se také na reálnou dostupnost asistenčních a tlumočnických služeb, jejich časovou, místní i finanční dostupnost. Kromě povinnost označovat veřejně přístupné budovy také v Braillově písmu a ve snadno srozumitelných formách, totiž úmluva OSN také zdůrazňuje, že lidé se zdravotním postižením mají mít k dispozici různé formy asistence, včetně profesionálních tlumočníků znakového jazyka, průvodců a předčitatelů.

2. Svéprávnost – lidé se zdravotním postižením mají právo rozhodovat o sobě samých a svém životě. K tomu jim stát musí zajistit potřebnou podporu. Je třeba zajistit, aby lidé se zdravotním postižením mohli účinně projevovat svou vůli a ta byla respektována. Budeme proto sledovat, jestli stát definuje nástroje podpory a nástroje prevence zneužití, jak probíhá kontrola a opatření k nápravě.

3. Vzdělání – ombudsmanka se zaměří např. na mapování situace ve vzdělávání, na sledování procesu inkluze ve vztahu k přiměřenosti úprav pro studenty se zdravotním postižením. Kvalitní inkluzivní vzdělání je totiž nutné k plnému zapojení lidí se zdravotním postižením do společnosti. Je třeba zpřístupnit výuku speciálních dovedností (český znakový jazyk, Braillovo písmo aj.), poskytnout lidem se zdravotním postižením dostatečné a individuální úpravy ve vzdělávání. Rovněž je nutné vzdělávat pedagogy i studenty v přijímání lidí s jejich odlišnostmi. Ombudsmanka se rovněž zaměří na zlepšování spolupráce rodičů, škol a speciálních pedagogických poraden.

4. Práce a zaměstnání – lidé se zdravotním postižením nesmí být diskriminováni na pracovním trhu. Mají mít stejné příležitosti a stejné možnosti odměny za práci jako zdravé osoby. Musí mít stejnou možnost rozhodnout se o volbě povolání a mají právo na přiměřenou pomoc při hledání vhodného zaměstnání. Stát by také měl definovat prostředky podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ombudsmanka se proto zaměří na to, zda existují právně zakotvené a vymahatelné záruky ochrany lidí se zdravotním postižením na trhu práce před diskriminací a zneužíváním. Bude zjišťovat, jestli stát kontroluje zneužívání nástrojů a opatření na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jak stát definuje sankce a jaká je úroveň zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením.

5. Životní úroveň a sociální ochrana – lidé se zdravotním postižením mají právo na přiměřenou životní úroveň a stát jim má garantovat sociální ochranu. Musí také poskytnout záruky, že lidé se zdravotním postižením budou mít stejný přístup ke všem státem nabízeným benefitům. Ombudsmana proto bude zjišťovat, zda je lidem se zdravotním postižením zajištěno odpovídající poradenství, finanční pomoc a respitní péče, zda je naplňováno jejich právo na odpovídající kompenzační pomůcky a další pomoc, která jim usnadní každodenní život. Bude také sledovat, zda mají lidé se zdravotním postižením přístup k programům sociální ochrany a programům snížení chudoby, k odpovídajícím dávkovým systémům, k programům sociálního bydlení apod.

Zdroj: Veřejný ochránce práv ochrance.cz

ČSSZ nabízí neslyšícím klientům bezbariérovou komunikaci s Tichou linkou

Od poloviny letošního února umožňuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na všech svých pracovištích online tlumočení sluchově postiženým klientům. Bude ho bezplatně zajišťovat prostřednictvím kvalifikovaných tlumočníků Tiché linky, která je službou Tichého světa, o. p. s. Asistence tlumočníka či přepisovatele na místě nebude potřeba a nebude nutné si ji předem objednávat. ČSSZ vybavila všechna svá klientská pracoviště a okresní správy sociálního zabezpečení tablety, aby v zájmu zpřístupnění poradenství z oblasti důchodového a nemocenského pojištění umožnila sluchově postiženým klientům online spojení s tlumočníkem Tiché linky.

ČSSZ si dala za cíl zlepšit a zefektivnit přímou komunikaci se zdravotně postiženými klienty, a to zajištěním odpovídajících nástrojů, prostředků a služeb, aby zjednodušila a usnadnila kontakt s úřadem pro všechny skupiny zdravotně postižených. V další fázi se ČSSZ zaměří na identifikaci potřeb tělesně a zrakově postižených spoluobčanů. Kromě postupného rozšiřování služeb pro všechny skupiny osob zdravotně postižených je trvalým cílem ČSSZ být klientsky orientovanou institucí veřejné správy. Od srpna loňského roku zajistila bezplatné volání na svou informační telefonní linku, na které odborníci odpovídají na dotazy týkající se důchodů, nemocenského pojištění a elektronických služeb ČSSZ.

Úřední dny call centra jsou každý pracovní den. Call centrum ČSSZ je občanům k dispozici každý pracovní den od 8 hodin. Nejvytíženější byla v loňském roce linka důchodového pojištění, na které odborníci odpověděli na dotazy více než 212 tisíců lidí. Linka nemocenského pojištění vyřídila téměř 73 tisíc hovorů a linka technické podpory eSlužeb ČSSZ přes 20 tisíc hovorů. Přestože mohou lidé volat každý pracovní den, nejvíce hovorů bylo v pondělí a ve středu. Lidé si chválili vstřícný přístup, odbornost a srozumitelnost informací.

Na co se klienti nejčastěji ptali. Lidé, kteří kontaktovali call centrum pro důchodové pojištění, se zajímali nejvíce o informace související s nárokem na důchod – datum důchodového věku, podmínky pro odchod do starobního či předčasného starobního důchodu, evidovanou dobu pojištění. Na call centrum nemocenského pojištění se klienti nejčastěji obraceli s dotazem na konkrétní výplatu svých nemocenských dávek. Další dotazy se týkaly nároků na nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství nebo ošetřovné a nové dávky – otcovskou a dlouhodobé ošetřovné.

Své záležitosti mohou lidé projednat i osobně. Chtějí-li se lidé přijít poradit v záležitostech souvisejících s důchodovým a nemocenským pojištěním osobně, mohou se obrátit na odborníky na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa bydliště.

Zajímavosti

Zajímavosti z vesmíru

Černá díra je objekt natolik hmotný, že jeho gravitační pole je v jisté oblasti časoprostoru natolik silné, že žádný objekt včetně světla nemůže tuto oblast opustit. Černá díra byla teoreticky předpovězena v obecné teorii relativity publikované v roce 1915 Albertem Einsteinem. Protože ji není možno pozorovat přímo, nemůžeme stanovit korektně nic jako její datum objevu. Podle obecné relativity nemůže žádná hmota ani informace proudit z nitra černé díry k vnějšímu pozorovateli. Například není možné získat žádnou její část ani odražené světlo vyslané z vnějšího zdroje či jakoukoli informaci o hmotě, která vstoupila do černé díry.

Pranostika

V březnu prach – jistý hrách

Rady našich babiček

Přesolenou masovou šťávu napravíme, když v ní necháme povařit kůrky chleba.

Nabídka pro čtenáře

Harrer Heinrich – Sedm let v Tibetu

Autor knihy popisuje vlastní zážitky z dobrovolného i nedobrovolného pobytu v Indii a v Tibetu. V Rakousku 30. let byl Harrer členem horolezeckého spolku podporovaného Hitlerovým režimem. Koncem 30. let se skupina těch nejlepších vydala zdolat devátou nejvyšší horu světa Nangá Parbat do Indie. Heinrich je velmi sobecký a bezohledný muž, doma zanechá těhotnou plačící ženu a ani ke kolegům z výpravy se nechová zrovna ohleduplně. Za každou cenu a v každé situaci si prosazuje svou. V březnu 1938 obsazuje Německo rakouské území.

Indie byla anglickou kolonií, a protože Velká Británie vstoupila v roce 1939 do války s Německem, byla celá horolezecká skupina zatčena a umístěna v britském internačním táboře v Indii. Odtud se Harrer se svými přáteli rozhodne utéct a po dlouhé a nebezpečné cestě plné nástrah se to dvěma z nich podaří. Ostatní jsou chyceni a znovu uvězněni. Heinrich a Peter se v převlečení za domorodce dostanou do tajuplného města Lhasy, kde nesmí pobývat žádný cizinec. Zde žije tibetský duchovní vůdce dalajláma, ten, kterého známe dnes. Ovšem je mu teprve 8 let.

Peter se snaží splynout s prostředím, ožení se s Tibeťankou a do Německa se vrátit nechce. Heinrich se shodou okolností dostane do blízkosti dalajlámy, spřátelí se spolu a je povolán, aby mladého chlapce učil o západním způsobu života. Heinricha všechny tyto události zásadně změní a po letech, kdy se vrátí do Německa, aby poprvé uviděl svého syna, je z něho úplně jiný člověk. V roce 1997 natočil francouzský režisér Jean-Jacques Annaud stejnojmenný film s Bradem Pittem v hlavní roli.

Literární okénko

Halas František – Osud

Nespí-li dosud dlaně tvé
Pro poslední mé sevření,
Dnes sepni je jak za mrtvé
Nad nimiž anděl kamení.

Jen jiné postavení hvězd
Ve výškách černé vznešenosti,
Nám dalo jinam kvést
Do mrazů konečnosti.

Sepni své ruce a pros za nás,
Ať noc dětí je nám dána,
Když sám si stýská každý z nás
A láska pláče nerozdána.

Výročí

V měsíci březnu oslaví narozeniny Jan Beneš a Jarmila Tarčincová. Svátek má Miroslav Klemera. Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Kvíz pro moudré hlavy

Správné odpovědi na předchozí kvíz

Vaduz – Vilnius – Riga – Lucemburk – Budapešť

Je prokázáno, že převážná většina lidí zapojuje do mozkové činnosti mnohem více levou hemisféru než pravou. Pokud chcete zapojit právě i tu pravou, zkuste např. dělat všechny běžné denní činnosti pouze levou rukou (platí pouze pro praváky). Pravá hemisféra je také „sídlem“ kreativity, takže nezanedbávejte ani tuto oblast.

Nový kvíz

Doplňte ke každé zemi její hlavní město:
Makedonie -
Malta -
Moldavsko -
Monako -
Německo -

Správné odpovědi se dočtete v příštím čísle.

Co nám chutná

Čočka jedlá – tato luštěnina původem z Přední Asie se pěstuje pro svoje semena. Po sójových bobech a konopí má čočka třetí největší obsah bílkovin ze všech rostlin. Díky tomu tvoří v mnoha částech světa velmi důležitou složku stravy. Je tomu tak zejména v Indii, jejíž obyvatelstvo tvoří z velké části vegetariáni. Jednotlivé druhy čočky se od sebe liší jak velikostí semen, tak jejich barvou, jež může být žlutá, oranžová, hnědočervená, zelená či černá. Sto gramů syrové čočky (množství na přípravu jedné velké porce této luštěniny nebo dvou malých porcí) obsahuje mj. více než polovinu doporučené denní dávky bílkovin, množství vitaminů B1 a B6, dvojnásobek doporučené denní dávky kyseliny listové, velké množství železa (skoro 100 % doporučené denní dávky) atd. Vláknina z čočky ve střevech váže žlučové kyseliny a cholesterol z jiných potravin, proto je konzumace čočky vhodná při dietě zaměřené na snížení cholesterolu v krvi.

Znojemská čočka

Suroviny: 400 g čočky, 40 g sádla, 20 g hladké mouky, 2dl zakysané smetany, 4 nakládané okurky, bobkový list, sůl

Postup: Přebranou čočku namočíme alespoň na 2 hodiny. Čočku scedíme a podlijeme studenou vodou (na prst nad čočku), osolíme a přidáme bobkový list. Z tuku a mouky připravíme světlou jíšku. Okurky nakrájíme na malé kostičky. Po změknutí čočku zalijeme smetanou, jíškou a vsypeme okurky. Za stálého míchání společně povaříme. Podáváme s vařeným uzeným masem, nebo sázeným vejcem, pečivem a salátem.

A jeden speciální velikonoční recept: Na Boží hod velikonoční (Velikonoční neděle, letos 1. dubna) skončí půst, tedy čtyřicetidenní střídmé stravování, které bylo ve své době dáno i zimními zásobami a skladbou potravin v domácích spižírnách. O Velikonoční neděli se však ke svátečnímu obědu již mohlo péci kůzlečí, skopové, králičí nebo vepřové maso. Hospodyně vařily jarní polévku a spolu s děvčaty barvily a zdobily kraslice pro koledníky.

Kopřivová nádivka na slanině

Suroviny: 300 g libového bůčku, 8 vajec, 5 rohlíků, trochu mléka, misku spařených lístků kopřiv, 100 g anglické slaniny, pepř, sůl

Postup: V mléce zvlhčené rohlíky, 4 rozkvedlaná vejce, na kostičky nakrájené maso a nasekané kopřivy osolíme, opepříme a dobře promícháme. Formu (například na biskupský chlebíček) vyložíme pečicím papírem, ten pokryjeme plátky slaniny a na ně navršíme polovinu směsi. Na ni urovnáme půlky zbylých čtyř vajec uvařených natvrdo, překryjeme je zbylou nádivkou, formu vložíme do předehřáté trouby a při 180 °C pečeme 45 až 50 minut. Vyzkoušejte si, jak chutná nádivka třeba se špenátem.

Něco k velikonočním lidovým zvykům

Lidové zvyky, a ty velikonoční zvlášť, odrážejí sepětí člověka s přírodou. Oslavují jarní probuzení, nový život i očekávání, která v minulosti přinášel nový hospodářský rok. Kořeny řady obyčejů sahají k dávným pohanským obřadům. Velikonoce prožívají generace lidí, a tak jsou tradiční zvyky a také recepty plné zkušeností, nápadů a moudrosti. Zdraví ochrání med i studená voda Zdaleka to však nejsou pouze bylinky, které mají obohacovat zdravé velikonoční menu. Například Zelený čtvrtek, který si už svým názvem říká o pokrmy se špenátem či zelím, má podle tradice začínat sladkým pečivem – jidášem – a medem. Do spirály stočený nebo propletený váleček kynutého těsta symbolizuje provaz, na kterém se oběsil Jidáš, jenž podle biblického příběhu zapříčinil Kristovo zatčení a smrt.

Taková snídaně, tvrdí lidová pověra, ochrání člověka celý rok před zdravotními neduhy. Z týchž důvodů by ji měla předcházet ranní koupel ve studené vodě. Jidášům se připisovala ochranná moc před zmijím uštknutím, žihadly vos a sršňů. Křesťanský význam Velkého pátku, připomínajícího ukřižování Krista, dokládá nejen fakt, že v řadě zemí včetně Austrálie, Kanady či Brazílie je oficiálním svátečním dnem pracovního klidu, ale i množství lidových pověr a obyčejů. Měly napomoci k očistě těla a příbytků od nečistých sil a nemocí a důležitou roli v nich opět hraje voda. Lidé například věřili, že voda v řece nebo v potoku má na Velký pátek léčivou sílu, ale jen do chvíle, než se jí dotknou první paprsky slunce. Mytí za kuropění mělo děvčatům přinést krásu a zbavit je pih.

Zajímavým zvykem bylo kýchání do jamky na zahradě, které se doporučovalo proti bolení zubů. Pokud měl někdo nezhojené rány, měl se na Velký pátek na dvorku pomodlit, pak udělat důlek do země a třikrát do něj fouknout, nebo vyhrabanou hlínu třikrát přehodit přes hlavu. Rozšířené bylo také omývání močůvkou – ruce proti záděrám, nohy, aby neopuchla chodidla. Kdo by si jídelníček Velkého pátku chtěl sestavit v duchu tradic, měl by stále ještě volit střídmější jídla, která se připravovala během předvelikonočního čtyřicetidenního postního období. Hodila by se kupříkladu bramboračka, bramborové pokrmy, hrách, jáhly, čočka, sladké knedlíky se sušeným ovocem apod.

Masové lahůdky se na stolech objevovaly především v neděli na Boží hod velikonoční a během Červeného pondělí. Bílá sobota bývala dnem velkého úklidu a bílení. Věřící si tak připomínají Ježíšovo páteční ukřižování a blížící se nedělní zmrtvýchvstání. Na Boží hod velikonoční skončil půst, tedy čtyřicetidenní střídmé stravování, které bylo ve své době dáno i zimními zásobami a skladbou potravin v domácích spižírnách. O Velikonoční neděli se však ke svátečnímu obědu již mohlo péci kůzlečí, skopové, králičí nebo vepřové maso. Hospodyně vařily jarní polévku a spolu s děvčaty barvily a zdobily kraslice pro koledníky. Pro koledování během Červeného pondělí se používalo různé proutí. I mladé březové, ale hlavně vrbové, na horách posloužil jalovec.

Uctívaný symbol života: Starověcí filozofové viděli ve vejci symbol světa – skořápka představovala zemi, bílek vodu, žloutek oheň a volný prostor v oblé části vzduch. V jiném pojetí vejce symbolizuje původ světa, životní sílu, zrození, nesmrtelnost, jarní přírodu. Odvěká víra v magické schopnosti vajec – zajistit plodnost, prosperitu, zdraví i štěstí – způsobila, že lidé dávali vejce do základů domů, ale třeba i novorozenci do první koupele, aby dítě dobře rostlo. O Velikonocích se vejce kladla na poli do brázd, hospodáři je kouleli po hřbetě dobytka nebo rozbíjeli ve stáji, aby zvířata byla plodná a zdravá. Malovanými vejci se zdobily a stále zdobí velikonoční věnce i celá sváteční tabule. Tradice pomlázek je v českých zemích velmi stará. Zmiňuje se o ní už ve 14. století pražský kazatel Konrád Waldhauser. Čas pomlázky přichází právě o Velikonočním pondělí, kdy chlapci a muži vycházejí už časně zrána na koledu.

Každé šlehnutí pomlázky znamená pro dívky jistotu, že jim po celý rok nebude chybět elán, energie, budou veselé, zdravé a pilné. Pokud jde o vdané ženy, vyšlehání pomlázkou jim má vyhnat zlý jazyk. Podíváme-li se do historie, i hospodář tak šlehal čeládku, aby nebyla líná, krávu, aby se brzy otelila, a stromky, aby se probudily k další úrodě. Někde místo pomlázky používají studenou vodu. Říká se tomu oblévačka a její efekt je podle všeho podobný.

Zdroj: ireceptar.cz

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole z. s.
IČO: 26999960
Adresa: Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

Naši činnost finančně podporuje Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Úřad vlády ČR – Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)