Paprsek ze tmy Říjen 2018

Úvodní stranaPaprsek ze tmy > Paprsek ze tmy Říjen 2018

Vydává - Klub přátel červenobílé hole z. s.

Obsah


Poznámka nad čarou

1. říjen je Mezinárodním dnem seniorů, Mezinárodním dnem lékařů a Mezinárodním dnem hudby. 4. říjen je Mezinárodním dnem zvířat, 5. říjen Mezinárodním dnem úsměvu, 10. říjen Světovým dnem duševního zdraví a Světovým dnem zraku, 15. říjen je Mezinárodním dnem bílé hole, 16. říjen Světovým dnem výživy, 17. říjen je Mezinárodním dnem boje proti chudobě a Světovým dnem úrazů, 20. říjen je Dnem stromů, 28. října slavíme Den vzniku samostatného československého státu.

Úplněk nastane 23. 11. v 6.39 hodin.

Jana Rzepecká

O čem přemýšlíme

NRZP ČR zpřístupnila informace pro uživatele se sluchovým postižením

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila ve spolupráci s Deaf Friendly překlady informací o své činnosti na svých webových stránkách do českého znakového jazyka. Pro osoby se sluchovým postižením, které nepoužívají znakový jazyk, již dříve ve spolupráci s firmou TextCom zavedla službu telefonický hovor s online simultánním přepisem mluvené řeči. Tato služba je dostupná pro poradny NRZP ČR v Ostravě, Pardubicích a Brně. Informace o NRZP ČR ve znakovém jazyce se nacházejí na této adrese.

Velmi podrobně jsou zpracovány informace o službách poradny odborného sociálního poradenství, a to na této adrese. Lidé ohluchlí nebo nedoslýchaví, kteří preferují při komunikaci psanou češtinu a potřebují při telefonování zprostředkovat řeč slyšícího písemnou formou, mohou využít při komunikaci s poradnami NRZP ČR simultánní přepis telefonického hovoru. Služba je dostupná v pracovních dnech mezi 9. a 18. hodinou. Odkazy na jednotlivé poradny jsou následující:
Poradna Ostrava
Poradna Brno
Poradna Pardubice.

Zdroj: helpnet.cz

Čechů s brýlemi přibývá. Jak vidí svět lidé s oční vadou?

Zrak se Čechům v posledních letech stále zhoršuje. Brýle nebo kontaktní čočky nosí zhruba každý druhý Čech. Frekventovaným onemocněním, o kterém se stále častěji mluví, je syndrom suchého oka. Ten v současnosti trápí každého sedmého Čecha.

Mezi nejčastější oční vady patří krátkozrakost, dalekozrakost, vetchozrakost a astigmatismus. U mladých lidí je nejvíce rozšířená krátkozrakost. V pozdějším věku – typicky nad 40 let – je téměř u většiny populace rozvinuta vetchozrakost. Stále více lidí trápí syndrom suchého oka.

Většina zrakových potíží se projevuje pozvolna. Pokud jsou příznaky odhaleny včas, lze řadu očních vad vyléčit nebo jejich zhoršování zpomalit. Zanedbaná dioptrická vada se ale může začít velmi rychle zhoršovat. Jak se nejčastější oční vady projevují? Krátkozrakost způsobuje zhoršené vidění do dálky, na čtení vidí člověk dobře. Dalekozrací lidé vidí hůř jak na dálku, tak i na blízko. Vetchozrakost ovlivňuje vidění do blízka a lidé si musejí brát na čtení brýle, do dálky vidí dobře. Astigmatismus ovlivňuje vidění na blízko i do dálky, kvalita vidění závisí na velikosti vady. Nízká hodnota nebývá patrná, u vyšších stupňů astigmatismu se objevuje snížená ostrost vidění, zhoršené vnímání detailů a kontrastů, pokřivený a deformovaný obraz, který může vést například k záměně písmen v textu.

Nejdřív brýle, potom operace. Každá dioptrická vada lze řešit brýlemi, což je nejjednodušší forma korekce a mezi Čechy i nejvyhledávanější. Roste ale obliba laserových operací, které dioptrickou vadu vyřeší jednou provždy. Častým onemocněním je i šedý zákal. V Česku jím trpí až půl milionu lidí. U pacientů starších 60 let toto onemocnění ohrožuje dokonce každého druhého. Ve věku 75 až 85 let má šedý zákal 90 procent lidí. Šedý zákal se projevuje zhoršením vidění do dálky i při čtení, změnou dioptrií. Léčit se dá jen operativně, tedy vyjmutím zakalené čočky ven z oka a nahrazením umělou nitrooční čočkou. Operace šedého zákalu patří k běžným ambulantním zákrokům a hradí ji pojišťovna. Šedý zákal lidé často zaměňují za zelený, ten má ale jiný průběh a zcela vyléčit nelze. Zelený zákal se projevuje zhoršením periferního vidění, což pacient nemusí ze začátku vůbec poznat, proto jsou tak důležité pravidelné kontroly u očního lékaře. Léčí se trvalou aplikací kapek, v některých případech se dá zvážit i operativní přístup. Na rozdíl od šedého zákalu, který se operací odstraní celý, se zelený zákal operací jen pozastavuje, nikdy se zcela nevyléčí.

Projevy nejčastějších očních vad

Krátkozrakost je oční vada, při které se paprsky světla sbíhají už před sítnicí, a na sítnici tak nevzniká ostrý obraz. Projevuje se neostrým viděním do dálky. Koriguje se brýlemi, kontaktními čočkami nebo operací, která se provádí buď laserem, nebo implantací nitrooční čočky.

Dalekozrakost – při této oční vadě se paprsky světla usměrněné čočkou sbíhají až za sítnicí, a na sítnici tedy nevzniká ostrý obraz. Projevuje se špatnou viditelností na čtení. Stejně jako krátkozrakost se koriguje brýlemi, kontaktními čočkami nebo operací, která se provádí buď laserem, nebo implantací nitrooční čočky.

Astigmatismus je oční vada, která se vyskytuje často společně s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. Oko má rozdílnou lomivost v různých směrech. Koriguje se cylindrickým sklem v brýlích nebo laserovou operací, jen výjimečně kontaktními čočkami.

Šedý zákal je zkalení oční čočky. Vyskytuje se především ve vyšším věku, ale výjimečně i u mladých lidí nebo i dětí. Pacient hůře vidí na dálku i na blízko, jako by se díval přes špinavé sklo. Jedinou možnou léčbou je operace, při níž je zakalená čočka nahrazena umělou nitrooční čočkou. V rozvojových zemích je jednou z hlavních příčin slepoty.

Zelený zákal na rozdíl od šedého zákalu neznamená zkalení očních struktur, ale poškození zrakového nervu vysokým nitroočním tlakem. Je zrádný tím, že se nemoc z počátku nemusí nijak projevit. Proto je důležitá včasná diagnostika. Zvýšený nitrooční tlak může odhalit pouze lékařské vyšetření. Pokročilý glaukom způsobuje výpadky zorného pole.

Zdroj: helpnet.cz

Mezinárodní den neslyšících. Letos už pošedesáté!

Sobota 22.9.2018 byla pro neslyšící ve znamení oslav. Konal se Mezinárodní den neslyšících, v letošním roce už pošedesáté. Ten první se uskutečnil již v roce 1958 a vznikl díky iniciativě Itala V. Leralla, tehdejšího tlumočníka a tajemníka Světové federace neslyšících. Kromě toho vyhlásila OSN v letošním roce poprvé Mezinárodní den znakových jazyků, který každoročně připadne na 23. září. Mezinárodní den neslyšících nabídne po celém světě řadu kulturních, zábavních a sportovních akcí nejen pro neslyšící, ale též pro slyšící veřejnost. Hlavním cílem je šířit osvětu o světě neslyšících.

Oslavy Mezinárodního dne neslyšících vyvrcholily v sobotu 22. září 2018 od 13.00 hodin ve SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Holečkova v Praze 5. Veřejnost (slyšící i neslyšící) viděla hudební vystoupení, stánky neslyšících, soutěže pro děti, ale i táborák. Oslavu organizoval spolek ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel).

Zdroj: helpnet.cz

Šikana učitelky kvůli zrakové vadě

Pokud zaměstnavatel žádá o posouzení zdravotní způsobilosti svého zaměstnance, nezohlední přitom omezení vyplývající z jeho zdravotního postižení, přestože o nich ví, a neprovede žádné úpravy pracovních podmínek, může se dopouštět diskriminace.

Na ombudsmanku se obrátila učitelka ze střední školy s žádostí o pomoc, protože se obávala ztráty zaměstnání. Trpí těžkou zrakovou vadou a zaměstnavatel ji měl právě v souvislosti s tímto zdravotním postižením znevýhodňovat. Nová ředitelka školy se měla vyjádřit ve smyslu, že o další setrvání učitelky na škole nestojí, protože nemá povinnost zaměstnávat osobu se zdravotním postižením. Oznámila jí také, že na konci školního roku dostane výpověď pro nadbytečnost.

Učitelka o práci ve škole velmi stála, proto když se dozvěděla o odchodu dvou kolegů, přihlásila se k dalšímu studiu, aby si rozšířila aprobaci a mohla jejich předměty učit. Hledání práce nebo přechod na jinou školu by pro ni byl složitý. Vzhledem ke zrakovému handicapu by bylo náročné orientovat se v novém prostředí, muset se spoléhat na případnou pomoc druhých lidí.

Její snaha však vyšla naprázdno. Ředitelka jí skutečně dala výpověď pro nadbytečnost, ale odvolala ji poté, co se učitelka obrátila na soud s žalobou na ochranu před diskriminací. Na škole zůstala, ale její potíže neskončily. Ředitelka jí nestanovila přímou pedagogickou činnost, takže učitelka po dobu několika měsíců s výjimkou suplování nevyučovala. Místo toho musela vykonávat související práce ve sborovně a další činnosti, které vyžadovaly neustálé přesuny v rámci objektu nebo využívání počítačů s různým uživatelským prostředím apod. což bylo pro učitelku vzhledem k jejímu handicapu obtížné. Ředitelka ji také vyslala na mimořádnou lékařskou prohlídku k přezkoumání zdravotní způsobilosti. V žádosti o posudek uvedla, že učitelka vykonává dozor na mimoškolních akcích, přestože učitelka vzhledem ke svému zdravotnímu postižení dozorové činnosti už deset let nevykonává. Pokud by posudkový lékař posuzoval způsobilost učitelky k práci v rozsahu, jak ho v žádosti vymezila ředitelka, musel by konstatovat, že učitelka způsobilost k práci ztratila.

Vzhledem k tomu, že je ve věci vedeno soudní řízení, ombudsmanka nezahajovala šetření a nevyzvala zaměstnavatele učitelky k vyjádření. Učitelce poskytla právní hodnocení její situace s výhradou, že vychází pouze z jejího popisu, bez informací od druhé strany sporu.

Podle ombudsmanky vedlo jednání zaměstnavatele k vytvoření prostředí na pracovišti, které učitelka mohla vnímat jako nepřátelské, přičemž toto jednání pravděpodobně souviselo s jejím zdravotním postižením. Učitelka se tak mohla stát obětí diskriminace v podobě obtěžování z důvodu zdravotního postižení. Zaměstnavatel si byl rovněž vědom jejího zdravotního postižení, přesto nepřijal přiměřená opatření, aby mohla svou práci vykonávat. Konečné slovo v otázce diskriminace bude mít soud, který o antidiskriminační žalobě dosud nerozhodl.

Zdroj: ochrance.cz

Lidé se zdravotním postižením a volby

Před nadcházejícími volbami do místních zastupitelstev ombudsmanka připravila návodné schéma, z něhož je zřejmé, kdy a jak se mohou lidé se zdravotním postižením, omezení ve svéprávnosti, účastnit voleb. Účast ve volbách znamená pro voliče možnost ovlivňovat podmínky svého života, spoluutvářet místo, kde žijí. Má tedy pro lidi se zdravotním postižením stejně zásadní význam, jako pro kohokoli jiného. Pro lidi se zdravotním postižením navíc představuje i jeden ze znaků jejich rovnoprávného postavení a začlenění do společnosti. Přesto v souvislosti s každými volbami vyvstane otázka volební účasti lidí s omezenou svéprávností.

Samotný fakt, že je někdo omezen ve svéprávnosti, ještě neznamená, že se nemůže voleb zúčastnit. Podstatné je, zda je v rozsudku soudu přímo zmíněno, že se omezení svéprávnosti týká i výkonu volebního práva. Pokud ne, může se taková osoba voleb zúčastnit, ale ombudsmanka doporučuje vzít si rozsudek s sebou do volební místnosti a případně se jím prokázat u volební komise. Řada lidí omezených ve svéprávnosti pobývá v zařízení sociálních nebo zdravotních služeb. Pokud zařízení nemohou opustit a zařízení se nachází ve stejném obvodu jako jejich bydliště, mohou využít přenosnou volební schránku. Zařízení sociálních a zdravotních služeb mají povinnost aktivně zjišťovat zájem svých klientů o účast ve volbách, poskytnout jim potřebné informace a podporu. Ještě i v den voleb je možné požádat přímo okrskovou volební komisi o návštěvu členů komise s přenosnou volební schránkou.

Lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc a podporu, protože např. nejsou schopni číst, psát nebo volební lístek složit do obálky a vhodit ho do volební schránky, mohou využít pomoci asistenta. Tím může být kdokoli, kdo má volební právo, pouze se nesmí jednat o člena volební komise. V rámci monitorování práv osob se zdravotním postižením se chce ombudsmanka do budoucna zaměřit právě na naplňování volebního práva lidí se zdravotním postižením, zejména těch, kteří žijí v pobytových sociálních službách a jejichž svéprávnost byla omezena. Tento článek je stále aktuální, protože další volby nás čekají v květnu 2019. Budeme volit poslance do Evropského parlamentu.

Zdroj: Veřejný ochránce práv

Senioři se často obracejí na ombudsmanku

Senioři tvoří významnou skupinu lidí, kteří vyhledávají pomoc ombudsmanky. Ročně jich více než 2000 podá podnět k šetření ve své záležitosti. Právům dalších několika tisíců seniorů, podmínkách, v nichž žijí a péči, které se jim se pak ombudsmanka věnuje i v rámci provádění návštěv např. domovů pro seniory, léčeben pro dlouhodobě nemocné aj.

Lidé nad 60 let řeší s ombudsmankou především problémy týkající se starobních důchodů a příspěvků na péči. Problémy s příspěvky na péči jsou přitom mnohem častější a senioři si obvykle stěžují na délku vyřizování žádosti, anebo nesouhlasí s posouzením stupně závislosti na péči.

Bylo by však mylné domnívat se, že lidi nad 60 let trápí jen sociální témata, přestože tvoří největší část problémů. Škála situací, s nimiž se na ombudsmanku obracejí, je velmi pestrá. Je přirozené, že s vyšším věkem lidé častěji přicházejí do styku s lékařskou a lázeňskou péčí. Řada seniorů ale u ombudsmanky hledá pomoc, například když nesouhlasí s postupem stavebních úřadů. Může jít o potíže s výstavbou v sousedství – povolenou nebo nepovolenou, stížnosti na užívání stavby k jinému účelu, než k jakému byla zkolaudována apod. Senioři však řeší i potíže „druhé strany“, tj. jsou v roli stavebníků. Senioři si také častěji stěžují na hluk a hledají pomoc či radu v souvislosti s katastrem nemovitostí.

Stále také platí, že jsou senioři častěji než jiné věkové skupiny lidí cílem nekalých obchodních praktik a mnozí se dlouhodobě potýkají s exekucemi. Zde jsou však možnosti ombudsmanky pomoct jim značně omezené.

Zdroj: ochrance.cz

Aktuálně před uzávěrkou

Asistence, o.p.s. spustila internetovou petici

K petici podporující přijetí návrhu na zvýšení příspěvku na péči, kterou na této adrese spustila Asistence, o.p.s., se během prvního dne připojilo více než 1200 lidí. Poslanecká sněmovna bude 21.9. projednávat novelu zákona o sociálních službách. Senátní návrh obsahuje zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti o 6.000 Kč měsíčně. Toto zvýšení by zlepšilo situaci lidí žijících v domácím prostředí. Petice vyzývá i k dalším systémovým změnám přinášejícím potřebnou individuální podporu.

Proč vznikla petice? Na www.hlasujemepro.cz je následující zdůvodnění. 1. Uvědomujeme si složitou situací lidí s postižením, kteří chtějí žít v domácím prostředí. Současný systém je svým nastavením tlačí do pobytových zařízení ústavního typu, kde mají zajištěnu veškerou základní péči, ale nemohou svobodně nakládat se svým životem. Většina lidí o život v pobytových zařízeních ústavního typu nemá zájem a současně pro ně a jejich rodinné příslušníky nejsou vytvořeny odpovídající podmínky. Do této situace se během života s velkou pravděpodobností dostane každý z nás. Ať již budeme o někoho blízkého pečovat nebo bude pečováno o nás. 2. Požadujeme zahájení debaty nad systémovými změnami v oblasti příspěvků na péči a podpory lidí s postižením. Na výsledky není možné čekat několik dalších let, situace je nadále neudržitelná. 3. Podporujeme aktuálně projednávané zvýšení příspěvku na péči pro lidi v nejvyšším IV. stupni tzv. úplné závislosti, kteří žijí v domácím prostředí. Chceme, aby si každý člověk mohl svobodně vybrat, zdali bude žít doma nebo v ústavním zařízení a vyzýváme politiky, aby v souladu s tím jednali.

Asistence, o.p.s. zahájila kampaň v roce 2015. Oslovila osobnosti veřejného života k jízdám na vozíku v rámci akce www.jedeme2015.cz. Velký zájem vyvolal film "Můj život s asistencí" nebo happening v Lazarské ulici. V minulosti se jí podařilo významným způsobem akcelerovat odstraňování bariér ve veřejné dopravě v Praze.

Zdroj: helpnet.cz

29. ročník Týdnů pro dušev. zdraví nabídne širokou paletu akcí po celé zemi

Problémy s duševním zdravím – za život se s nimi setká každý čtvrtý Čech. Paradoxně navzdory tomu by se tři lidé z pěti styděli před svým okolím přiznat, že vyhledali odbornou pomoc. S podobnými předsudky již téměř třicet let bojují Týdny pro duševní zdraví, v jejichž rámci se po celé republice koná řada kulturních a osvětových akcí.

Workshopy, koncerty, besedy, vernisáže

„Týdny pro duševní zdraví jsou již tradičně příležitostí představit veřejnosti talenty a příběhy lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Ukazujeme tak v nejrůznějších podobách fakt, že problémy s duševním zdravím nemusejí být překážkou pro tvůrčí a smysluplný život, že zotavení je možné. Přibližujeme také veřejnosti zdravotně-sociální služby, mluvíme o duševním zdraví a péči o ně. Jsem hrdý, že se k této myšlence každoročně hlásí hodně organizátorů nejrůznějších akcí z celé republiky,“ komentuje Pavel Novák, generální ředitel Fokusu Praha a předseda správní rady Fokusu ČR, jeden ze zakladatelů a iniciátorů TDZ.

Program Týdnů pro duševní zdraví probíhá každoročně od 10. září do 10. října, tedy dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví. „Fokus Praha letos k tomuto dni připravil besedu se stále aktuálním tématem Důstojnost a lidská práva v současném systému psychiatrické péče,“ doplňuje Pavel Novák. A co všechno přinesou letošní „týdny“? „Například v Jihlavě proběhne One human show herečky Simony Babčákové nebo výstava Smysl v nesmyslu, v Olomouci budou kreativní dílny i vernisáž nové výstavy, na Mělníku můžete zajít na výstavu Vnitřní dialog nebo na přednášku prof. Cyrila Höschla Umění a (neuro)věda. Program je opravdu velice pestrý a určitě je z čeho vybírat,“ říká Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví. Velká část akcí je navíc pro veřejnost zcela zdarma.

NUDZ – nový partner TDZ

Právě Národní ústav duševního zdraví, přední české vědecko-klinické centrum v oblasti výzkumu duševního zdraví, onemocnění a neurověd, se letos přidal k platformě Fokus ČR, která u zrodu Týdnů pro duševní zdraví stála. „Nová spolupráce přináší širokou vzájemnou koordinační a odbornou podporu spolupracujících organizací, zaručuje návaznost na reformu psychiatrické péče a zvyšuje společenský dopad pořádaných akcí,“ vysvětluje doktor Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví. A proto se i v Národním ústavu duševního zdraví koná akce pro veřejnost. Hned 11. září od 18:00 se zde v rámci projektu Umění – cesta do duše uskuteční klavírní recitál Slávky Vernerové, kde si posluchači budou moci vychutnat například skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Fryderyka Chopina nebo také Clauda Debussyho. Více informací o programu naleznete na www.tdz.cz

23. září je Mezinárodním dnem neslyšících: Tichá linka má své uplatnění v ČSSZ a na ÚP

Jak zajistit, aby na úřadě při komunikaci se sluchově postiženými nedocházelo k nedorozumění, nepochopení či zkreslení informací? Umožňuje to bezplatná služba Tichá linka provozovaná obecně prospěšnou společností Tichý svět. Komunikace neslyšícího klienta je díky ní snazší a efektivnější. Ukazují to zkušenosti z pracovišť České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Úřadu práce ČR (ÚP ČR).

„Jako organizace, která již řadu let pomáhá neslyšícím, jsme velice rádi, že se velké úřady jako ČSSZ a ÚP ČR přidaly k dalším institucím po celé republice, které již Tichou linku používají a komunikaci bez bariér umožňují. ČSSZ a ÚP ČR tak následují trend společenské odpovědnosti a přístupu k lidem nejen se sluchovým postižením," říká vedoucí sociálních služeb v Tichém světě Olga Blahovcová. Podle ní si neslyšící klienti nyní mají možnost vybrat mezi fyzickým a online tlumočením a na jednání na úřadech si tak nutně nemusí zajišťovat doprovod tlumočníka, kterého je potřeba objednat s časovým předstihem, protože čekací doba se podle lokality pohybuje často i v řádu týdnů. Tlumočení zajišťují profesionální certifikovaní tlumočnici, což zaručuje odbornost překladu, a i sám neslyšící si může předem provést rezervaci „online tlumočníka“ Tiché linky.

„Již více než půl roku mohou klienti se sluchovým postižením na všech pracovištích ČSSZ využívat služby Tiché linky. Aby byl přístup k poradenství skutečně bez bariér, vybavili jsme všechna naše pracoviště tablety, pomocí kterých se spojíme s kvalifikovaným tlumočníkem znakového jazyka či přepisovatelem mluvené řeči organizace Tichý svět. Ten zajistí online tlumočení nebo online přepis poskytovaných informací,“ shrnuje fungování služby zastupující ústřední ředitel ČSSZ František Boháček a doplňuje: „Neslyšící klienti na jednání ohledně svých záležitostí týkajících se nejčastěji důchodu nebo nemocenských dávek tak mohou přijít i bez tlumočníka. Postačí, když při příchodu sdělí, že mají zájem o online tlumočení či přepis. Spojení s Tichou linkou pak zajistí pomocí našeho tabletu zaměstnanec okresní správy sociálního zabezpečení.“

Od zavedení této služby ji na pracovištích ČSSZ využily desítky klientů, nejčastějším tématem byly důchody. Službu Tiché linky Úřad práce ČR využívá dlouhodobě v rámci svých kontaktních pracovišť s cílem zpřístupnit úřad i osobám se sluchovým postižením a pomoci tak přiblížit služby ÚP ČR i těm, kteří mají specifické potřeby. Aplikace Tichá linka je dostupná i pro notebooky, což je vhodné pro práci v terénu, a umožňuje proběhlou komunikaci vytisknout a založit do spisu. Nejčastěji je využívána v rámci příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Klienti ji ale používají i v rámci ostatních dávek a agend spadajících do kompetence ÚP ČR.

Tichá linka je užitečný komunikační prostředek. Nabízí možnosti komunikace ve třech variantách: tlumočení do znakového jazyka, přepis mluveného slova a překlad dokumentů (překlad nebo úprava psaného textu do znakového jazyka či obráceně). Tlumočení zajišťují profesionální certifikovaní tlumočníci, což zaručuje odbornost překladu.

Zdroj: ČSSZ

Zajímavosti

Zajímavosti z vesmíru

Prvním člověkem ve vesmíru byl Jurij Alexejevič Gagarin, který 12. dubna 1961 na lodi Vostok 1 jedenkrát obletěl Zemi. První Američan, který vykonal orbitální let kolem Země, byl John Hersche Glenn, Jr. (20. února 1962). První ženou ve vesmíru se stala Valentina Vladimirovna Těreškovová. Od té doby se do konce července 2009 do vesmíru podívalo celkem 499 lidí ze 37 zemí. K 16. září 2011 to bylo 520 lidí ze stejného počtu států. Z nich 12 stanulo na povrchu Měsíce v rámci programu Apollo. Prvním kosmonautem z jiné země než SSSR a USA se stal 2. března 1978 Vladimír Remek z bývalého Československa.

Pranostika

Po teplém září zle se říjen tváří.

Rady našich babiček

Bábovky, moučníky apod. vyklopíme snadněji, když je s formou postavíme na hodně mokrý hadr.

Nabídka pro čtenáře

Lawrence David Herbert – Milenec lady Chatterleyové

Mladičká Constance se provdá za bohatého lorda Clifforda Chatterleye. Na jeho zámku spolu prožijí krásné líbánky a Clifford odchází bojovat do první světové války. Po půl roce se vrátí od pasu dolů ochrnutý, bez možnosti uzdravení. Constance o manžela obětavě pečuje, není ale šťastná. Clifford zve na zámek významné lidi a navrhne Constance, aby měla dítě s jiným mužem, protože zámek potřebuje dědice. Pokus najít si někoho z bohatých manželových společníků však selže a Constance je stále sama.

Přijíždí její sestra Hilda a společně najdou lordu Cliffordovi ošetřovatelku. Constance tak má více času pro sebe. Tráví čas dlouhými procházkami po lese, kde se seznámí s novým hajným Mellorsem. Hajný vypadá jako hrubián, mluví slangem a Constance se zpočátku protiví. Postupem času se z nich však stanou milenci. Prožívají spolu mnoho vášnivých dnů a nocí a Constance se cítí šťastná. Když Constance otěhotní, navrhne jí manžel, aby odjela do Itálie a vzbudila dojem, že otěhotněla tam. Constance však plánuje společný život s Mellorsem. Mezitím se vrátí Mellorsova žena a proti manželovi poštve celé okolí. Roznese i podrobnosti o vztahu svého muže s lady Constance a dozví se to lord Clifford.

Oba milenci prchají do Londýna a zdá se, že jejich osud je zpečetěn. Navíc se má brzy narodit dítě a stále není rozhodnuto, kdo bude ustanoven jeho otcem. Lord Clifford se nakonec dozví celou pravdu, přesto chce, aby se k němu Constance vrátila. Srdce lady Constance však patří, přes všechny překážky osudu, navždy někomu jinému. Tato kniha byla ještě v 60. letech minulého století v některých zemích nařčena z pornografie a zakázána. Bylo podle ní natočeno několik oceňovaných filmů, mezi nimi i film režiséra Viktora Polesného z roku 1998 s Borisem Rösnerem a Zdenou Studénkovou v hlavních rolích.

Literární okénko

Gellner František – To je teď celá moudrost moje

To je teď celá moudrost moje: Milovat hlučnou vřavu boje,
Za nocí vnikat do snů žen
A trochu býti zadlužen,
Pískat si, jak mi zobák narost,
Vínem si plašit z čela starost,
Svůj život rychle utratit,
Nic nezískat, nic neztratit.

Výročí

V měsíci říjnu oslavily narozeniny Marcela Machovičová, Marcela Matějková a Ota Pačesová, svátek pak Beáta Adamcová, František Eliáš, Michaela Jelínková a Věra Vondráčková. Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Kvíz pro moudré hlavy

Správné odpovědi na předchozí kvíz

Jména, která jsou v kalendáři v lednu - vše, co patří do koupelny - součásti oblečení - literární útvary - skandinávské země

Nový kvíz

Co mají společného slova?
Koza, švédská bedna, trampolína, hrazda, žíněnka -
Bazalka, kari, kmín, šafrán, majoránka, pepř -
Pozoun, harfa, klavír, akordeon, kytara, flétna -
Myš, žirafa, orangutan, kobra, svišť -
Gerbera, chryzantéma, astra, narcis, karafiát -

Správné odpovědi se dočtete v příštím čísle.

Co nám chutná

Ječmen setý patří mezi nejstarší obilniny. Starověké národy pěstovaly ječmen nejen jako poživatinu, ale vařily z něj i pivo. Velmi významnou úlohu hrál ječmen u starých Řeků a Římanů. Ječná kaše byla v té době běžným jídlem. Ječné odvary posilovaly při sportovních kláních gladiátory v aréně. Užívaly se též jako náhradní výživa kojenců a posilující prostředek pro rekonvalescenty a těžce nemocné. Později ječmen vytěsnila pšenice a zůstal jen ve výživě chudších vrstev. Kromě jídelníčku jsme jej mohli ve starých dobách nalézt i na trzích. Zrno ječmene se zde totiž používalo jako nejmenší váhová a délková jednotka.

Nejznámějším produktem jsou ječné kroupy a krupky, které se přidávají do polévek a dušených jídel. Jejich rafinací však dochází ke značné ztrátě vitaminů a vlákniny. Kromě běžných krup se produkují ječné celozrnné vločky, ječná mouka se přidává do těstovin, knedlíků, zavářek, kroket či omáček. Ječmen není chlebovinou, obsahuje málo lepku, ale používá se na pečení plochých chlebů a placek. Pro zvýšení svěžesti je možné ječnou mouku až do 20% přidávat do mouky na přípravu různého pečiva.

Ječné lívanečky s podmáslím

Suroviny asi na 30 menších lívanečků: 2 hrnky celozrnné ječné mouky, 2 polévkové lžíce třtinového cukru, 2 lžičky kypřícího prášku, 1 lžička soli, 2 hrnky podmáslí, 2 vejce, olej na pečení a smažení

V míse střední velikosti smíchejte postupně dle uvedeného pořadí všechny suroviny. Vznikne husté těsto o něco hutnější než na klasické lívance, které však není potřeba ředit. Pomocí naběračky lijte přiměřené množství těsta na rozpálenou pánev s trochou oleje. Smažte do zlatohněda po obou stranách. Podávejte s javorovým sirupem a zakysanou smetanou či skořicovým cukrem nebo domácím džemem.

Borůvkové lívance: Do základního těsta přidejte 1 lžičku skořice, a rozmíchejte 1 hrnek čerstvých nebo mražených borůvek.

Zdroj: www.probio.cz

Kontakt

Klub přátel červenobílé hole z. s.
IČO: 26999960
Adresa: Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
web: www.klubpratel.wz.cz

Naši činnost finančně podporuje Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Úřad vlády ČR – Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

(c) 2007 KPČH o. s. - webdesign jarha (externí odkaz)